ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا محمدی، کوروش رحمانی، مرتضی عالی قدری، (1398). مقایسه وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش های بستری یکی از بیمارستان های اردبیل به روش مشاهده ای (ICNA) و میکروبی (ACC) در سال 1396، نشریه مهندسی بهداشت محیط، 6(3)، 281-292. magiran.com/p2001754
Neda Mohammadi, Morteza Alighadri, Kourosh Rahmani, (2019). Comparison of Health Status of Medical Equipment Levels and Pseudo-Homogeneous Environmental Levels in One of Ardebil Hospitals by Observation Method (ICNA) and Microbial (ACC) During Autumn 2017, Journal of Environmental Health Engineering, 6(3), 281-292. magiran.com/p2001754
ندا محمدی، کوروش رحمانی، مرتضی عالی قدری، مقایسه وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش های بستری یکی از بیمارستان های اردبیل به روش مشاهده ای (ICNA) و میکروبی (ACC) در سال 1396. نشریه مهندسی بهداشت محیط، 1398؛ 6(3): 281-292. magiran.com/p2001754
Neda Mohammadi, Morteza Alighadri, Kourosh Rahmani, Comparison of Health Status of Medical Equipment Levels and Pseudo-Homogeneous Environmental Levels in One of Ardebil Hospitals by Observation Method (ICNA) and Microbial (ACC) During Autumn 2017, Journal of Environmental Health Engineering, 2019; 6(3): 281-292. magiran.com/p2001754
ندا محمدی، کوروش رحمانی، مرتضی عالی قدری، "مقایسه وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش های بستری یکی از بیمارستان های اردبیل به روش مشاهده ای (ICNA) و میکروبی (ACC) در سال 1396"، نشریه مهندسی بهداشت محیط 6، شماره 3 (1398): 281-292. magiran.com/p2001754
Neda Mohammadi, Morteza Alighadri, Kourosh Rahmani, "Comparison of Health Status of Medical Equipment Levels and Pseudo-Homogeneous Environmental Levels in One of Ardebil Hospitals by Observation Method (ICNA) and Microbial (ACC) During Autumn 2017", Journal of Environmental Health Engineering 6, no.3 (2019): 281-292. magiran.com/p2001754
ندا محمدی، کوروش رحمانی، مرتضی عالی قدری، (1398). 'مقایسه وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش های بستری یکی از بیمارستان های اردبیل به روش مشاهده ای (ICNA) و میکروبی (ACC) در سال 1396'، نشریه مهندسی بهداشت محیط، 6(3)، صص.281-292. magiran.com/p2001754
Neda Mohammadi, Morteza Alighadri, Kourosh Rahmani, (2019). 'Comparison of Health Status of Medical Equipment Levels and Pseudo-Homogeneous Environmental Levels in One of Ardebil Hospitals by Observation Method (ICNA) and Microbial (ACC) During Autumn 2017', Journal of Environmental Health Engineering, 6(3), pp.281-292. magiran.com/p2001754
ندا محمدی؛ کوروش رحمانی؛ مرتضی عالی قدری. "مقایسه وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش های بستری یکی از بیمارستان های اردبیل به روش مشاهده ای (ICNA) و میکروبی (ACC) در سال 1396". نشریه مهندسی بهداشت محیط، 6 ،3 ، 1398، 281-292. magiran.com/p2001754
Neda Mohammadi; Morteza Alighadri; Kourosh Rahmani. "Comparison of Health Status of Medical Equipment Levels and Pseudo-Homogeneous Environmental Levels in One of Ardebil Hospitals by Observation Method (ICNA) and Microbial (ACC) During Autumn 2017", Journal of Environmental Health Engineering, 6, 3, 2019, 281-292. magiran.com/p2001754
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال