ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد سعیدی، علیرضا رودباری، (1398). تعیین توزیع غلظت NO2، CO و PM2.5 با استفاده از یک مدل فتوشیمیایی آلودگی هوا: مطالعه موردی شهر تهران، نشریه مهندسی بهداشت محیط، 6(3)، 326-338. magiran.com/p2001757
Milad Saeedi, Alireza Roudbari, (2019). Determination of the Distribution of NO2, CO, and PM2.5 Concentration Using a Photochemical Model of Air Pollution: Case Study of Tehran City, Journal of Environmental Health Engineering, 6(3), 326-338. magiran.com/p2001757
میلاد سعیدی، علیرضا رودباری، تعیین توزیع غلظت NO2، CO و PM2.5 با استفاده از یک مدل فتوشیمیایی آلودگی هوا: مطالعه موردی شهر تهران. نشریه مهندسی بهداشت محیط، 1398؛ 6(3): 326-338. magiran.com/p2001757
Milad Saeedi, Alireza Roudbari, Determination of the Distribution of NO2, CO, and PM2.5 Concentration Using a Photochemical Model of Air Pollution: Case Study of Tehran City, Journal of Environmental Health Engineering, 2019; 6(3): 326-338. magiran.com/p2001757
میلاد سعیدی، علیرضا رودباری، "تعیین توزیع غلظت NO2، CO و PM2.5 با استفاده از یک مدل فتوشیمیایی آلودگی هوا: مطالعه موردی شهر تهران"، نشریه مهندسی بهداشت محیط 6، شماره 3 (1398): 326-338. magiran.com/p2001757
Milad Saeedi, Alireza Roudbari, "Determination of the Distribution of NO2, CO, and PM2.5 Concentration Using a Photochemical Model of Air Pollution: Case Study of Tehran City", Journal of Environmental Health Engineering 6, no.3 (2019): 326-338. magiran.com/p2001757
میلاد سعیدی، علیرضا رودباری، (1398). 'تعیین توزیع غلظت NO2، CO و PM2.5 با استفاده از یک مدل فتوشیمیایی آلودگی هوا: مطالعه موردی شهر تهران'، نشریه مهندسی بهداشت محیط، 6(3)، صص.326-338. magiran.com/p2001757
Milad Saeedi, Alireza Roudbari, (2019). 'Determination of the Distribution of NO2, CO, and PM2.5 Concentration Using a Photochemical Model of Air Pollution: Case Study of Tehran City', Journal of Environmental Health Engineering, 6(3), pp.326-338. magiran.com/p2001757
میلاد سعیدی؛ علیرضا رودباری. "تعیین توزیع غلظت NO2، CO و PM2.5 با استفاده از یک مدل فتوشیمیایی آلودگی هوا: مطالعه موردی شهر تهران". نشریه مهندسی بهداشت محیط، 6 ،3 ، 1398، 326-338. magiran.com/p2001757
Milad Saeedi; Alireza Roudbari. "Determination of the Distribution of NO2, CO, and PM2.5 Concentration Using a Photochemical Model of Air Pollution: Case Study of Tehran City", Journal of Environmental Health Engineering, 6, 3, 2019, 326-338. magiran.com/p2001757
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال