ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا وحیدی فر، عطا شاکری ، محسن رضایی، جواد اشجاری، (1398). تکامل هیدروژئوشیمیایی، کیفیت آب زیرزمینی و ارزیابی ریسک سلامت آرسنیک، کروم، نیکل و سرب در آبخوان زرآباد، استان سیستان و بلوچستان، نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 5(1)، 119-138. magiran.com/p2001882
Zahra Vahidifar, Ata Shakeri , Mohsen Rezaei, Javad Ashjari, (2019). Hydrogeochemical Evaluation, Groundwater Quality and Health Risk Assessment of As, Cr, Ni and Pb in Zarabad Aquifer, , 5(1), 119-138. magiran.com/p2001882
زهرا وحیدی فر، عطا شاکری ، محسن رضایی، جواد اشجاری، تکامل هیدروژئوشیمیایی، کیفیت آب زیرزمینی و ارزیابی ریسک سلامت آرسنیک، کروم، نیکل و سرب در آبخوان زرآباد، استان سیستان و بلوچستان. نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 1398؛ 5(1): 119-138. magiran.com/p2001882
Zahra Vahidifar, Ata Shakeri , Mohsen Rezaei, Javad Ashjari, Hydrogeochemical Evaluation, Groundwater Quality and Health Risk Assessment of As, Cr, Ni and Pb in Zarabad Aquifer, , 2019; 5(1): 119-138. magiran.com/p2001882
زهرا وحیدی فر، عطا شاکری ، محسن رضایی، جواد اشجاری، "تکامل هیدروژئوشیمیایی، کیفیت آب زیرزمینی و ارزیابی ریسک سلامت آرسنیک، کروم، نیکل و سرب در آبخوان زرآباد، استان سیستان و بلوچستان"، نشریه یافته های نوین در زمین شناسی 5، شماره 1 (1398): 119-138. magiran.com/p2001882
Zahra Vahidifar, Ata Shakeri , Mohsen Rezaei, Javad Ashjari, "Hydrogeochemical Evaluation, Groundwater Quality and Health Risk Assessment of As, Cr, Ni and Pb in Zarabad Aquifer", 5, no.1 (2019): 119-138. magiran.com/p2001882
زهرا وحیدی فر، عطا شاکری ، محسن رضایی، جواد اشجاری، (1398). 'تکامل هیدروژئوشیمیایی، کیفیت آب زیرزمینی و ارزیابی ریسک سلامت آرسنیک، کروم، نیکل و سرب در آبخوان زرآباد، استان سیستان و بلوچستان'، نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 5(1)، صص.119-138. magiran.com/p2001882
Zahra Vahidifar, Ata Shakeri , Mohsen Rezaei, Javad Ashjari, (2019). 'Hydrogeochemical Evaluation, Groundwater Quality and Health Risk Assessment of As, Cr, Ni and Pb in Zarabad Aquifer', , 5(1), pp.119-138. magiran.com/p2001882
زهرا وحیدی فر؛ عطا شاکری ؛ محسن رضایی؛ جواد اشجاری. "تکامل هیدروژئوشیمیایی، کیفیت آب زیرزمینی و ارزیابی ریسک سلامت آرسنیک، کروم، نیکل و سرب در آبخوان زرآباد، استان سیستان و بلوچستان". نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 5 ،1 ، 1398، 119-138. magiran.com/p2001882
Zahra Vahidifar; Ata Shakeri ; Mohsen Rezaei; Javad Ashjari. "Hydrogeochemical Evaluation, Groundwater Quality and Health Risk Assessment of As, Cr, Ni and Pb in Zarabad Aquifer", , 5, 1, 2019, 119-138. magiran.com/p2001882
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال