ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید افشین مساوات، حجت الله مظاهری لقب، حسن سلطان لو، رجب چوکان، (1398). برآورد ترکیب پذیری و عمل ژن در لاین های منتخب ذرت (Zea mays L.)، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(1)، 1-15. magiran.com/p2002008
Afshin Mosavat, Hojatollah Mazahery, Laghab, Hassan Soltanloo, Rajab Choukan, (2019). T Evaluation of genes effect and combining ability in selected maize(Zea mays L.) lines, Iranian Journal of Crop Sciences, 21(1), 1-15. magiran.com/p2002008
سید افشین مساوات، حجت الله مظاهری لقب، حسن سلطان لو، رجب چوکان، برآورد ترکیب پذیری و عمل ژن در لاین های منتخب ذرت (Zea mays L.). فصلنامه علوم زراعی ایران، 1398؛ 21(1): 1-15. magiran.com/p2002008
Afshin Mosavat, Hojatollah Mazahery, Laghab, Hassan Soltanloo, Rajab Choukan, T Evaluation of genes effect and combining ability in selected maize(Zea mays L.) lines, Iranian Journal of Crop Sciences, 2019; 21(1): 1-15. magiran.com/p2002008
سید افشین مساوات، حجت الله مظاهری لقب، حسن سلطان لو، رجب چوکان، "برآورد ترکیب پذیری و عمل ژن در لاین های منتخب ذرت (Zea mays L.)"، فصلنامه علوم زراعی ایران 21، شماره 1 (1398): 1-15. magiran.com/p2002008
Afshin Mosavat, Hojatollah Mazahery, Laghab, Hassan Soltanloo, Rajab Choukan, "T Evaluation of genes effect and combining ability in selected maize(Zea mays L.) lines", Iranian Journal of Crop Sciences 21, no.1 (2019): 1-15. magiran.com/p2002008
سید افشین مساوات، حجت الله مظاهری لقب، حسن سلطان لو، رجب چوکان، (1398). 'برآورد ترکیب پذیری و عمل ژن در لاین های منتخب ذرت (Zea mays L.)'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(1)، صص.1-15. magiran.com/p2002008
Afshin Mosavat, Hojatollah Mazahery, Laghab, Hassan Soltanloo, Rajab Choukan, (2019). 'T Evaluation of genes effect and combining ability in selected maize(Zea mays L.) lines', Iranian Journal of Crop Sciences, 21(1), pp.1-15. magiran.com/p2002008
سید افشین مساوات؛ حجت الله مظاهری لقب؛ حسن سلطان لو؛ رجب چوکان. "برآورد ترکیب پذیری و عمل ژن در لاین های منتخب ذرت (Zea mays L.)". فصلنامه علوم زراعی ایران، 21 ،1 ، 1398، 1-15. magiran.com/p2002008
Afshin Mosavat; Hojatollah Mazahery; Laghab; Hassan Soltanloo; Rajab Choukan. "T Evaluation of genes effect and combining ability in selected maize(Zea mays L.) lines", Iranian Journal of Crop Sciences, 21, 1, 2019, 1-15. magiran.com/p2002008
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال