ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی الماسی، آمینه نادری ، (1395). بررسی عوامل موثر بر هزینه های کمرشکن بیماران دیالیزی بیمارستان آیت الله طالقانی شهر ارومیه در سال 1393، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5(1)، 57-64. magiran.com/p2002022
Mojtaba Almasi, Amineh Naderi , (2016). Factors affecting catastrophic expenditures of dialysis patients referred to Ayatollah Taleghani Hospital in Urmia in 2014, Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5(1), 57-64. magiran.com/p2002022
مجتبی الماسی، آمینه نادری ، بررسی عوامل موثر بر هزینه های کمرشکن بیماران دیالیزی بیمارستان آیت الله طالقانی شهر ارومیه در سال 1393. فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 1395؛ 5(1): 57-64. magiran.com/p2002022
Mojtaba Almasi, Amineh Naderi , Factors affecting catastrophic expenditures of dialysis patients referred to Ayatollah Taleghani Hospital in Urmia in 2014, Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 2016; 5(1): 57-64. magiran.com/p2002022
مجتبی الماسی، آمینه نادری ، "بررسی عوامل موثر بر هزینه های کمرشکن بیماران دیالیزی بیمارستان آیت الله طالقانی شهر ارومیه در سال 1393"، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی 5، شماره 1 (1395): 57-64. magiran.com/p2002022
Mojtaba Almasi, Amineh Naderi , "Factors affecting catastrophic expenditures of dialysis patients referred to Ayatollah Taleghani Hospital in Urmia in 2014", Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 5, no.1 (2016): 57-64. magiran.com/p2002022
مجتبی الماسی، آمینه نادری ، (1395). 'بررسی عوامل موثر بر هزینه های کمرشکن بیماران دیالیزی بیمارستان آیت الله طالقانی شهر ارومیه در سال 1393'، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5(1)، صص.57-64. magiran.com/p2002022
Mojtaba Almasi, Amineh Naderi , (2016). 'Factors affecting catastrophic expenditures of dialysis patients referred to Ayatollah Taleghani Hospital in Urmia in 2014', Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5(1), pp.57-64. magiran.com/p2002022
مجتبی الماسی؛ آمینه نادری . "بررسی عوامل موثر بر هزینه های کمرشکن بیماران دیالیزی بیمارستان آیت الله طالقانی شهر ارومیه در سال 1393". فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5 ،1 ، 1395، 57-64. magiran.com/p2002022
Mojtaba Almasi; Amineh Naderi . "Factors affecting catastrophic expenditures of dialysis patients referred to Ayatollah Taleghani Hospital in Urmia in 2014", Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5, 1, 2016, 57-64. magiran.com/p2002022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال