ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن ژاله ، سروش برجی، نصرالله سهرابی، زهره عباسی فرد، (1395). بررسی شکستگی های اندام فوقانی و تحتانی در کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی کرمانشاه در بین سال های 1392 -1382، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5(1)، 86-89. magiran.com/p2002026
Mohsen Zhaleh , Sorush Borji, Nasrollah Sohrabi, Zohreh Abasifard, (2016). Upper and lower extremities fractures in children under 12 years referred to Taleghani Hospital in Kermanshah, 2003-2014, Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5(1), 86-89. magiran.com/p2002026
محسن ژاله ، سروش برجی، نصرالله سهرابی، زهره عباسی فرد، بررسی شکستگی های اندام فوقانی و تحتانی در کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی کرمانشاه در بین سال های 1392 -1382. فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 1395؛ 5(1): 86-89. magiran.com/p2002026
Mohsen Zhaleh , Sorush Borji, Nasrollah Sohrabi, Zohreh Abasifard, Upper and lower extremities fractures in children under 12 years referred to Taleghani Hospital in Kermanshah, 2003-2014, Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 2016; 5(1): 86-89. magiran.com/p2002026
محسن ژاله ، سروش برجی، نصرالله سهرابی، زهره عباسی فرد، "بررسی شکستگی های اندام فوقانی و تحتانی در کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی کرمانشاه در بین سال های 1392 -1382"، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی 5، شماره 1 (1395): 86-89. magiran.com/p2002026
Mohsen Zhaleh , Sorush Borji, Nasrollah Sohrabi, Zohreh Abasifard, "Upper and lower extremities fractures in children under 12 years referred to Taleghani Hospital in Kermanshah, 2003-2014", Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 5, no.1 (2016): 86-89. magiran.com/p2002026
محسن ژاله ، سروش برجی، نصرالله سهرابی، زهره عباسی فرد، (1395). 'بررسی شکستگی های اندام فوقانی و تحتانی در کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی کرمانشاه در بین سال های 1392 -1382'، فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5(1)، صص.86-89. magiran.com/p2002026
Mohsen Zhaleh , Sorush Borji, Nasrollah Sohrabi, Zohreh Abasifard, (2016). 'Upper and lower extremities fractures in children under 12 years referred to Taleghani Hospital in Kermanshah, 2003-2014', Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5(1), pp.86-89. magiran.com/p2002026
محسن ژاله ؛ سروش برجی؛ نصرالله سهرابی؛ زهره عباسی فرد. "بررسی شکستگی های اندام فوقانی و تحتانی در کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی کرمانشاه در بین سال های 1392 -1382". فصلنامه تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 5 ،1 ، 1395، 86-89. magiran.com/p2002026
Mohsen Zhaleh ; Sorush Borji; Nasrollah Sohrabi; Zohreh Abasifard. "Upper and lower extremities fractures in children under 12 years referred to Taleghani Hospital in Kermanshah, 2003-2014", Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 5, 1, 2016, 86-89. magiran.com/p2002026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال