ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رمضانعلی ایزدی فرد، رزا رهبری، (1398). شبیه سازی عددی اثر نیروی محوری بر تغییر شکل جانبی ستون بتنی با غلاف فولادی دوپوسته زیر بار انفجار، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10(3)، 211-219. magiran.com/p2002078
Ramezan Ali Izadifard , Roza Rahbari, (2019). Numerical Simulation of the Axial Load Effects on Lateral Deformation of Concrete Filled Double Skin Steel Tubular under Blast Loading, Journal of Passive Defence Science and Technology, 10(3), 211-219. magiran.com/p2002078
رمضانعلی ایزدی فرد، رزا رهبری، شبیه سازی عددی اثر نیروی محوری بر تغییر شکل جانبی ستون بتنی با غلاف فولادی دوپوسته زیر بار انفجار. مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 1398؛ 10(3): 211-219. magiran.com/p2002078
Ramezan Ali Izadifard , Roza Rahbari, Numerical Simulation of the Axial Load Effects on Lateral Deformation of Concrete Filled Double Skin Steel Tubular under Blast Loading, Journal of Passive Defence Science and Technology, 2019; 10(3): 211-219. magiran.com/p2002078
رمضانعلی ایزدی فرد، رزا رهبری، "شبیه سازی عددی اثر نیروی محوری بر تغییر شکل جانبی ستون بتنی با غلاف فولادی دوپوسته زیر بار انفجار"، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین 10، شماره 3 (1398): 211-219. magiran.com/p2002078
Ramezan Ali Izadifard , Roza Rahbari, "Numerical Simulation of the Axial Load Effects on Lateral Deformation of Concrete Filled Double Skin Steel Tubular under Blast Loading", Journal of Passive Defence Science and Technology 10, no.3 (2019): 211-219. magiran.com/p2002078
رمضانعلی ایزدی فرد، رزا رهبری، (1398). 'شبیه سازی عددی اثر نیروی محوری بر تغییر شکل جانبی ستون بتنی با غلاف فولادی دوپوسته زیر بار انفجار'، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10(3)، صص.211-219. magiran.com/p2002078
Ramezan Ali Izadifard , Roza Rahbari, (2019). 'Numerical Simulation of the Axial Load Effects on Lateral Deformation of Concrete Filled Double Skin Steel Tubular under Blast Loading', Journal of Passive Defence Science and Technology, 10(3), pp.211-219. magiran.com/p2002078
رمضانعلی ایزدی فرد؛ رزا رهبری. "شبیه سازی عددی اثر نیروی محوری بر تغییر شکل جانبی ستون بتنی با غلاف فولادی دوپوسته زیر بار انفجار". مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10 ،3 ، 1398، 211-219. magiran.com/p2002078
Ramezan Ali Izadifard ; Roza Rahbari. "Numerical Simulation of the Axial Load Effects on Lateral Deformation of Concrete Filled Double Skin Steel Tubular under Blast Loading", Journal of Passive Defence Science and Technology, 10, 3, 2019, 211-219. magiran.com/p2002078
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال