ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا غفارپور، سعید زمانیان، عباس خان احمدی، میر جلال وحید پاکدل، (1398). طراحی بهینه و اجرای سیستم تامین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10(3)، 243-250. magiran.com/p2002081
Reza Ghaffarpour , Saeid Zamanian, Abbas Khanahmadi, Mirjalal Vahid Pakdel, (2019). Optimal Planning and Implementation of Remote Areas Energy Provision’s System Considering Uncertainty, Journal of Passive Defence Science and Technology, 10(3), 243-250. magiran.com/p2002081
رضا غفارپور، سعید زمانیان، عباس خان احمدی، میر جلال وحید پاکدل، طراحی بهینه و اجرای سیستم تامین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت. مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 1398؛ 10(3): 243-250. magiran.com/p2002081
Reza Ghaffarpour , Saeid Zamanian, Abbas Khanahmadi, Mirjalal Vahid Pakdel, Optimal Planning and Implementation of Remote Areas Energy Provision’s System Considering Uncertainty, Journal of Passive Defence Science and Technology, 2019; 10(3): 243-250. magiran.com/p2002081
رضا غفارپور، سعید زمانیان، عباس خان احمدی، میر جلال وحید پاکدل، "طراحی بهینه و اجرای سیستم تامین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت"، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین 10، شماره 3 (1398): 243-250. magiran.com/p2002081
Reza Ghaffarpour , Saeid Zamanian, Abbas Khanahmadi, Mirjalal Vahid Pakdel, "Optimal Planning and Implementation of Remote Areas Energy Provision’s System Considering Uncertainty", Journal of Passive Defence Science and Technology 10, no.3 (2019): 243-250. magiran.com/p2002081
رضا غفارپور، سعید زمانیان، عباس خان احمدی، میر جلال وحید پاکدل، (1398). 'طراحی بهینه و اجرای سیستم تامین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت'، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10(3)، صص.243-250. magiran.com/p2002081
Reza Ghaffarpour , Saeid Zamanian, Abbas Khanahmadi, Mirjalal Vahid Pakdel, (2019). 'Optimal Planning and Implementation of Remote Areas Energy Provision’s System Considering Uncertainty', Journal of Passive Defence Science and Technology, 10(3), pp.243-250. magiran.com/p2002081
رضا غفارپور؛ سعید زمانیان؛ عباس خان احمدی؛ میر جلال وحید پاکدل. "طراحی بهینه و اجرای سیستم تامین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت". مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10 ،3 ، 1398، 243-250. magiran.com/p2002081
Reza Ghaffarpour ; Saeid Zamanian; Abbas Khanahmadi; Mirjalal Vahid Pakdel. "Optimal Planning and Implementation of Remote Areas Energy Provision’s System Considering Uncertainty", Journal of Passive Defence Science and Technology, 10, 3, 2019, 243-250. magiran.com/p2002081
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال