ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شایان مسعودی نژاد، ناصر منتصری، یعقوب قانع قره باغ، (1398). طراحی و بهینه سازی سیرکولاتور موج بری سه دهانه ای، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10(3)، 279-286. magiran.com/p2002084
Shayan Masoudinejad, Nasser Montaseri , Yaqob Qaneh Qarehbagh, (2019). Design and Optimization of a Three-Port Waveguide Circulator, Journal of Passive Defence Science and Technology, 10(3), 279-286. magiran.com/p2002084
شایان مسعودی نژاد، ناصر منتصری، یعقوب قانع قره باغ، طراحی و بهینه سازی سیرکولاتور موج بری سه دهانه ای. مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 1398؛ 10(3): 279-286. magiran.com/p2002084
Shayan Masoudinejad, Nasser Montaseri , Yaqob Qaneh Qarehbagh, Design and Optimization of a Three-Port Waveguide Circulator, Journal of Passive Defence Science and Technology, 2019; 10(3): 279-286. magiran.com/p2002084
شایان مسعودی نژاد، ناصر منتصری، یعقوب قانع قره باغ، "طراحی و بهینه سازی سیرکولاتور موج بری سه دهانه ای"، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین 10، شماره 3 (1398): 279-286. magiran.com/p2002084
Shayan Masoudinejad, Nasser Montaseri , Yaqob Qaneh Qarehbagh, "Design and Optimization of a Three-Port Waveguide Circulator", Journal of Passive Defence Science and Technology 10, no.3 (2019): 279-286. magiran.com/p2002084
شایان مسعودی نژاد، ناصر منتصری، یعقوب قانع قره باغ، (1398). 'طراحی و بهینه سازی سیرکولاتور موج بری سه دهانه ای'، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10(3)، صص.279-286. magiran.com/p2002084
Shayan Masoudinejad, Nasser Montaseri , Yaqob Qaneh Qarehbagh, (2019). 'Design and Optimization of a Three-Port Waveguide Circulator', Journal of Passive Defence Science and Technology, 10(3), pp.279-286. magiran.com/p2002084
شایان مسعودی نژاد؛ ناصر منتصری؛ یعقوب قانع قره باغ. "طراحی و بهینه سازی سیرکولاتور موج بری سه دهانه ای". مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10 ،3 ، 1398، 279-286. magiran.com/p2002084
Shayan Masoudinejad; Nasser Montaseri ; Yaqob Qaneh Qarehbagh. "Design and Optimization of a Three-Port Waveguide Circulator", Journal of Passive Defence Science and Technology, 10, 3, 2019, 279-286. magiran.com/p2002084
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال