ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیغمبر دوست، (1398). روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی پارامترهای هیدرولیز برای تولید پپتیدهای آنتی-اکسیدانت از پروتئین جوانه گندم با استفاده از آلکالاز. شناسایی پپتیدهای آنتی اکسیدانت با روش LC-MS/MS، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21(4)، 829-844. magiran.com/p2002133
Z. Karami, S. H. Peighambardoust, J. Hesari, B. Akbari, Adergani, (2019). Response Surface Methodology to Optimize Hydrolysis Parameters in Production of Antioxidant Peptides from Wheat Germ Protein by Alcalase Digestion and Identification of Antioxidant Peptides by LC-MS/MS, Journal of Agricultural Science and Technology, 21(4), 829-844. magiran.com/p2002133
پیغمبر دوست، روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی پارامترهای هیدرولیز برای تولید پپتیدهای آنتی-اکسیدانت از پروتئین جوانه گندم با استفاده از آلکالاز. شناسایی پپتیدهای آنتی اکسیدانت با روش LC-MS/MS. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 1398؛ 21(4): 829-844. magiran.com/p2002133
Z. Karami, S. H. Peighambardoust, J. Hesari, B. Akbari, Adergani, Response Surface Methodology to Optimize Hydrolysis Parameters in Production of Antioxidant Peptides from Wheat Germ Protein by Alcalase Digestion and Identification of Antioxidant Peptides by LC-MS/MS, Journal of Agricultural Science and Technology, 2019; 21(4): 829-844. magiran.com/p2002133
پیغمبر دوست، "روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی پارامترهای هیدرولیز برای تولید پپتیدهای آنتی-اکسیدانت از پروتئین جوانه گندم با استفاده از آلکالاز. شناسایی پپتیدهای آنتی اکسیدانت با روش LC-MS/MS"، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی 21، شماره 4 (1398): 829-844. magiran.com/p2002133
Z. Karami, S. H. Peighambardoust, J. Hesari, B. Akbari, Adergani, "Response Surface Methodology to Optimize Hydrolysis Parameters in Production of Antioxidant Peptides from Wheat Germ Protein by Alcalase Digestion and Identification of Antioxidant Peptides by LC-MS/MS", Journal of Agricultural Science and Technology 21, no.4 (2019): 829-844. magiran.com/p2002133
پیغمبر دوست، (1398). 'روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی پارامترهای هیدرولیز برای تولید پپتیدهای آنتی-اکسیدانت از پروتئین جوانه گندم با استفاده از آلکالاز. شناسایی پپتیدهای آنتی اکسیدانت با روش LC-MS/MS'، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21(4)، صص.829-844. magiran.com/p2002133
Z. Karami, S. H. Peighambardoust, J. Hesari, B. Akbari, Adergani, (2019). 'Response Surface Methodology to Optimize Hydrolysis Parameters in Production of Antioxidant Peptides from Wheat Germ Protein by Alcalase Digestion and Identification of Antioxidant Peptides by LC-MS/MS', Journal of Agricultural Science and Technology, 21(4), pp.829-844. magiran.com/p2002133
پیغمبر دوست. "روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی پارامترهای هیدرولیز برای تولید پپتیدهای آنتی-اکسیدانت از پروتئین جوانه گندم با استفاده از آلکالاز. شناسایی پپتیدهای آنتی اکسیدانت با روش LC-MS/MS". مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21 ،4 ، 1398، 829-844. magiran.com/p2002133
Z. Karami; S. H. Peighambardoust; J. Hesari; B. Akbari; Adergani. "Response Surface Methodology to Optimize Hydrolysis Parameters in Production of Antioxidant Peptides from Wheat Germ Protein by Alcalase Digestion and Identification of Antioxidant Peptides by LC-MS/MS", Journal of Agricultural Science and Technology, 21, 4, 2019, 829-844. magiran.com/p2002133
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال