ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یگانه، (1398). جداسازی و شناسایی سویه های لاکتوباسیلوس به عنوان مکمل غذایی ماهی و ارزیابی اثر منابع کربن بر رشد باکتری و فعالیت فیتازی، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21(4)، 845-855. magiran.com/p2002134
S. Z. Abedi, S. Yeganeh, F. Moradian, H. Ouraji, (2019). Isolation and Identification of Lactobacillus Strains from Dairy Products and Evaluation of Carbon Sources Effects on Bacterial Growth and Phytase Activity: Supplement for Fish Feed, Journal of Agricultural Science and Technology, 21(4), 845-855. magiran.com/p2002134
یگانه، جداسازی و شناسایی سویه های لاکتوباسیلوس به عنوان مکمل غذایی ماهی و ارزیابی اثر منابع کربن بر رشد باکتری و فعالیت فیتازی. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 1398؛ 21(4): 845-855. magiran.com/p2002134
S. Z. Abedi, S. Yeganeh, F. Moradian, H. Ouraji, Isolation and Identification of Lactobacillus Strains from Dairy Products and Evaluation of Carbon Sources Effects on Bacterial Growth and Phytase Activity: Supplement for Fish Feed, Journal of Agricultural Science and Technology, 2019; 21(4): 845-855. magiran.com/p2002134
یگانه، "جداسازی و شناسایی سویه های لاکتوباسیلوس به عنوان مکمل غذایی ماهی و ارزیابی اثر منابع کربن بر رشد باکتری و فعالیت فیتازی"، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی 21، شماره 4 (1398): 845-855. magiran.com/p2002134
S. Z. Abedi, S. Yeganeh, F. Moradian, H. Ouraji, "Isolation and Identification of Lactobacillus Strains from Dairy Products and Evaluation of Carbon Sources Effects on Bacterial Growth and Phytase Activity: Supplement for Fish Feed", Journal of Agricultural Science and Technology 21, no.4 (2019): 845-855. magiran.com/p2002134
یگانه، (1398). 'جداسازی و شناسایی سویه های لاکتوباسیلوس به عنوان مکمل غذایی ماهی و ارزیابی اثر منابع کربن بر رشد باکتری و فعالیت فیتازی'، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21(4)، صص.845-855. magiran.com/p2002134
S. Z. Abedi, S. Yeganeh, F. Moradian, H. Ouraji, (2019). 'Isolation and Identification of Lactobacillus Strains from Dairy Products and Evaluation of Carbon Sources Effects on Bacterial Growth and Phytase Activity: Supplement for Fish Feed', Journal of Agricultural Science and Technology, 21(4), pp.845-855. magiran.com/p2002134
یگانه. "جداسازی و شناسایی سویه های لاکتوباسیلوس به عنوان مکمل غذایی ماهی و ارزیابی اثر منابع کربن بر رشد باکتری و فعالیت فیتازی". مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21 ،4 ، 1398، 845-855. magiran.com/p2002134
S. Z. Abedi; S. Yeganeh; F. Moradian; H. Ouraji. "Isolation and Identification of Lactobacillus Strains from Dairy Products and Evaluation of Carbon Sources Effects on Bacterial Growth and Phytase Activity: Supplement for Fish Feed", Journal of Agricultural Science and Technology, 21, 4, 2019, 845-855. magiran.com/p2002134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال