ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اختر، (1398). برآورد توانایی Azolla japonica و Azolla Pinnata برای گیاه پالایی Cu و Zn و واکنش رشد نسبی آنها، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21(4)، 895-909. magiran.com/p2002138
M. S. Akhtar, Y. Oki, B. T. N. Bich, Y. Nakashima, (2019). Estimation of Phytofiltration Potential for Cu and Zn and Relative Growth Response of Azolla japonica and Azolla Pinnata, Journal of Agricultural Science and Technology, 21(4), 895-909. magiran.com/p2002138
اختر، برآورد توانایی Azolla japonica و Azolla Pinnata برای گیاه پالایی Cu و Zn و واکنش رشد نسبی آنها. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 1398؛ 21(4): 895-909. magiran.com/p2002138
M. S. Akhtar, Y. Oki, B. T. N. Bich, Y. Nakashima, Estimation of Phytofiltration Potential for Cu and Zn and Relative Growth Response of Azolla japonica and Azolla Pinnata, Journal of Agricultural Science and Technology, 2019; 21(4): 895-909. magiran.com/p2002138
اختر، "برآورد توانایی Azolla japonica و Azolla Pinnata برای گیاه پالایی Cu و Zn و واکنش رشد نسبی آنها"، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی 21، شماره 4 (1398): 895-909. magiran.com/p2002138
M. S. Akhtar, Y. Oki, B. T. N. Bich, Y. Nakashima, "Estimation of Phytofiltration Potential for Cu and Zn and Relative Growth Response of Azolla japonica and Azolla Pinnata", Journal of Agricultural Science and Technology 21, no.4 (2019): 895-909. magiran.com/p2002138
اختر، (1398). 'برآورد توانایی Azolla japonica و Azolla Pinnata برای گیاه پالایی Cu و Zn و واکنش رشد نسبی آنها'، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21(4)، صص.895-909. magiran.com/p2002138
M. S. Akhtar, Y. Oki, B. T. N. Bich, Y. Nakashima, (2019). 'Estimation of Phytofiltration Potential for Cu and Zn and Relative Growth Response of Azolla japonica and Azolla Pinnata', Journal of Agricultural Science and Technology, 21(4), pp.895-909. magiran.com/p2002138
اختر. "برآورد توانایی Azolla japonica و Azolla Pinnata برای گیاه پالایی Cu و Zn و واکنش رشد نسبی آنها". مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21 ،4 ، 1398، 895-909. magiran.com/p2002138
M. S. Akhtar; Y. Oki; B. T. N. Bich; Y. Nakashima. "Estimation of Phytofiltration Potential for Cu and Zn and Relative Growth Response of Azolla japonica and Azolla Pinnata", Journal of Agricultural Science and Technology, 21, 4, 2019, 895-909. magiran.com/p2002138
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال