ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابایی، (1398). مطالعه روابط فیلوژنی گونه های وحشی و اهلی زیرخانواده Ornithogaloideae بر اساس توالی های ITS و trnL-F با توسعه نمونه برداری از ایران، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21(4)، 1005-1021. magiran.com/p2002146
K. Riahi Rad, A. Babaei, V. Mozaffarian, D. Potter, (2019). Phylogenetic Affinities of Wild and Cultivated Ornithogaloideae Based on ITS and trnL–F DNA Sequences by Extended Sampling from Iran, Journal of Agricultural Science and Technology, 21(4), 1005-1021. magiran.com/p2002146
بابایی، مطالعه روابط فیلوژنی گونه های وحشی و اهلی زیرخانواده Ornithogaloideae بر اساس توالی های ITS و trnL-F با توسعه نمونه برداری از ایران. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 1398؛ 21(4): 1005-1021. magiran.com/p2002146
K. Riahi Rad, A. Babaei, V. Mozaffarian, D. Potter, Phylogenetic Affinities of Wild and Cultivated Ornithogaloideae Based on ITS and trnL–F DNA Sequences by Extended Sampling from Iran, Journal of Agricultural Science and Technology, 2019; 21(4): 1005-1021. magiran.com/p2002146
بابایی، "مطالعه روابط فیلوژنی گونه های وحشی و اهلی زیرخانواده Ornithogaloideae بر اساس توالی های ITS و trnL-F با توسعه نمونه برداری از ایران"، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی 21، شماره 4 (1398): 1005-1021. magiran.com/p2002146
K. Riahi Rad, A. Babaei, V. Mozaffarian, D. Potter, "Phylogenetic Affinities of Wild and Cultivated Ornithogaloideae Based on ITS and trnL–F DNA Sequences by Extended Sampling from Iran", Journal of Agricultural Science and Technology 21, no.4 (2019): 1005-1021. magiran.com/p2002146
بابایی، (1398). 'مطالعه روابط فیلوژنی گونه های وحشی و اهلی زیرخانواده Ornithogaloideae بر اساس توالی های ITS و trnL-F با توسعه نمونه برداری از ایران'، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21(4)، صص.1005-1021. magiran.com/p2002146
K. Riahi Rad, A. Babaei, V. Mozaffarian, D. Potter, (2019). 'Phylogenetic Affinities of Wild and Cultivated Ornithogaloideae Based on ITS and trnL–F DNA Sequences by Extended Sampling from Iran', Journal of Agricultural Science and Technology, 21(4), pp.1005-1021. magiran.com/p2002146
بابایی. "مطالعه روابط فیلوژنی گونه های وحشی و اهلی زیرخانواده Ornithogaloideae بر اساس توالی های ITS و trnL-F با توسعه نمونه برداری از ایران". مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21 ،4 ، 1398، 1005-1021. magiran.com/p2002146
K. Riahi Rad; A. Babaei; V. Mozaffarian; D. Potter. "Phylogenetic Affinities of Wild and Cultivated Ornithogaloideae Based on ITS and trnL–F DNA Sequences by Extended Sampling from Iran", Journal of Agricultural Science and Technology, 21, 4, 2019, 1005-1021. magiran.com/p2002146
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال