ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بقایی، (1398). ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های Xanthmonas arboricola pv. pruni با استفاده از توالی یابی ژن gyrB و انگشت نگاری ژنومی rep-PCR در شمال شرق ایران، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21(4)، 1023-1034. magiran.com/p2002147
E. Derakhshan, S. Baghaee, Ravari, E. Mahdikhani, Moghaddam, (2019). Assessment of Genetic Diversity among Xanthomonas arboricola pv. pruni Strains Using gyrB Gene Sequencing and rep-PCR Genomic Fingerprinting in North Eastern Iran, Journal of Agricultural Science and Technology, 21(4), 1023-1034. magiran.com/p2002147
بقایی، ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های Xanthmonas arboricola pv. pruni با استفاده از توالی یابی ژن gyrB و انگشت نگاری ژنومی rep-PCR در شمال شرق ایران. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 1398؛ 21(4): 1023-1034. magiran.com/p2002147
E. Derakhshan, S. Baghaee, Ravari, E. Mahdikhani, Moghaddam, Assessment of Genetic Diversity among Xanthomonas arboricola pv. pruni Strains Using gyrB Gene Sequencing and rep-PCR Genomic Fingerprinting in North Eastern Iran, Journal of Agricultural Science and Technology, 2019; 21(4): 1023-1034. magiran.com/p2002147
بقایی، "ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های Xanthmonas arboricola pv. pruni با استفاده از توالی یابی ژن gyrB و انگشت نگاری ژنومی rep-PCR در شمال شرق ایران"، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی 21، شماره 4 (1398): 1023-1034. magiran.com/p2002147
E. Derakhshan, S. Baghaee, Ravari, E. Mahdikhani, Moghaddam, "Assessment of Genetic Diversity among Xanthomonas arboricola pv. pruni Strains Using gyrB Gene Sequencing and rep-PCR Genomic Fingerprinting in North Eastern Iran", Journal of Agricultural Science and Technology 21, no.4 (2019): 1023-1034. magiran.com/p2002147
بقایی، (1398). 'ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های Xanthmonas arboricola pv. pruni با استفاده از توالی یابی ژن gyrB و انگشت نگاری ژنومی rep-PCR در شمال شرق ایران'، مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21(4)، صص.1023-1034. magiran.com/p2002147
E. Derakhshan, S. Baghaee, Ravari, E. Mahdikhani, Moghaddam, (2019). 'Assessment of Genetic Diversity among Xanthomonas arboricola pv. pruni Strains Using gyrB Gene Sequencing and rep-PCR Genomic Fingerprinting in North Eastern Iran', Journal of Agricultural Science and Technology, 21(4), pp.1023-1034. magiran.com/p2002147
بقایی. "ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های Xanthmonas arboricola pv. pruni با استفاده از توالی یابی ژن gyrB و انگشت نگاری ژنومی rep-PCR در شمال شرق ایران". مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 21 ،4 ، 1398، 1023-1034. magiran.com/p2002147
E. Derakhshan; S. Baghaee; Ravari; E. Mahdikhani; Moghaddam. "Assessment of Genetic Diversity among Xanthomonas arboricola pv. pruni Strains Using gyrB Gene Sequencing and rep-PCR Genomic Fingerprinting in North Eastern Iran", Journal of Agricultural Science and Technology, 21, 4, 2019, 1023-1034. magiran.com/p2002147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال