ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماریا حیدریان، رضا داوری اردکانی، شهلا اسلامی، بهزاد سالکی ، (1398). رویکرد پراگماتیستی در تعلیم و تربیت: ریچارد رورتی، نشریه متافیزیک، 11(27)، 157-182. magiran.com/p2002162
behzad saleki , maria heydarian, Reza Davariardakani, Shahla Eslami, (2019). "The Pragmatist Approach to Education: Richard Rorty", Metaphysic, 11(27), 157-182. magiran.com/p2002162
ماریا حیدریان، رضا داوری اردکانی، شهلا اسلامی، بهزاد سالکی ، رویکرد پراگماتیستی در تعلیم و تربیت: ریچارد رورتی. نشریه متافیزیک، 1398؛ 11(27): 157-182. magiran.com/p2002162
behzad saleki , maria heydarian, Reza Davariardakani, Shahla Eslami, "The Pragmatist Approach to Education: Richard Rorty", Metaphysic, 2019; 11(27): 157-182. magiran.com/p2002162
ماریا حیدریان، رضا داوری اردکانی، شهلا اسلامی، بهزاد سالکی ، "رویکرد پراگماتیستی در تعلیم و تربیت: ریچارد رورتی"، نشریه متافیزیک 11، شماره 27 (1398): 157-182. magiran.com/p2002162
behzad saleki , maria heydarian, Reza Davariardakani, Shahla Eslami, ""The Pragmatist Approach to Education: Richard Rorty"", Metaphysic 11, no.27 (2019): 157-182. magiran.com/p2002162
ماریا حیدریان، رضا داوری اردکانی، شهلا اسلامی، بهزاد سالکی ، (1398). 'رویکرد پراگماتیستی در تعلیم و تربیت: ریچارد رورتی'، نشریه متافیزیک، 11(27)، صص.157-182. magiran.com/p2002162
behzad saleki , maria heydarian, Reza Davariardakani, Shahla Eslami, (2019). '"The Pragmatist Approach to Education: Richard Rorty"', Metaphysic, 11(27), pp.157-182. magiran.com/p2002162
ماریا حیدریان؛ رضا داوری اردکانی؛ شهلا اسلامی؛ بهزاد سالکی . "رویکرد پراگماتیستی در تعلیم و تربیت: ریچارد رورتی". نشریه متافیزیک، 11 ،27 ، 1398، 157-182. magiran.com/p2002162
behzad saleki ; maria heydarian; Reza Davariardakani; Shahla Eslami. ""The Pragmatist Approach to Education: Richard Rorty"", Metaphysic, 11, 27, 2019, 157-182. magiran.com/p2002162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال