ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی موسی زاده، مریم محمدی ، (1397). بازشناسی عوامل موثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونه موردی: خیابان چهارباغ عباسی اصفهان، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10(37)، 1-25. magiran.com/p2002234
Ali M, Maryam Mohammadi , (2018). Recognition of Effective Factors on Promoting Happiness Quality in Urban Spaces by Using the Principles of a Happy City Approach(Case Study: Isfahan Chahar Bagh-e-Abbasi Street), Social Development & Welfare Planing, 10(37), 1-25. magiran.com/p2002234
علی موسی زاده، مریم محمدی ، بازشناسی عوامل موثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونه موردی: خیابان چهارباغ عباسی اصفهان. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 1397؛ 10(37): 1-25. magiran.com/p2002234
Ali M, Maryam Mohammadi , Recognition of Effective Factors on Promoting Happiness Quality in Urban Spaces by Using the Principles of a Happy City Approach(Case Study: Isfahan Chahar Bagh-e-Abbasi Street), Social Development & Welfare Planing, 2018; 10(37): 1-25. magiran.com/p2002234
علی موسی زاده، مریم محمدی ، "بازشناسی عوامل موثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونه موردی: خیابان چهارباغ عباسی اصفهان"، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 10، شماره 37 (1397): 1-25. magiran.com/p2002234
Ali M, Maryam Mohammadi , "Recognition of Effective Factors on Promoting Happiness Quality in Urban Spaces by Using the Principles of a Happy City Approach(Case Study: Isfahan Chahar Bagh-e-Abbasi Street)", Social Development & Welfare Planing 10, no.37 (2018): 1-25. magiran.com/p2002234
علی موسی زاده، مریم محمدی ، (1397). 'بازشناسی عوامل موثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونه موردی: خیابان چهارباغ عباسی اصفهان'، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10(37)، صص.1-25. magiran.com/p2002234
Ali M, Maryam Mohammadi , (2018). 'Recognition of Effective Factors on Promoting Happiness Quality in Urban Spaces by Using the Principles of a Happy City Approach(Case Study: Isfahan Chahar Bagh-e-Abbasi Street)', Social Development & Welfare Planing, 10(37), pp.1-25. magiran.com/p2002234
علی موسی زاده؛ مریم محمدی . "بازشناسی عوامل موثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونه موردی: خیابان چهارباغ عباسی اصفهان". فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10 ،37 ، 1397، 1-25. magiran.com/p2002234
Ali M; Maryam Mohammadi . "Recognition of Effective Factors on Promoting Happiness Quality in Urban Spaces by Using the Principles of a Happy City Approach(Case Study: Isfahan Chahar Bagh-e-Abbasi Street)", Social Development & Welfare Planing, 10, 37, 2018, 1-25. magiran.com/p2002234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال