ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راشین عبدالهی، اصغر محمدی، منصور حقیقتیان ، (1397). بررسی تاثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10(37)، 27-58. magiran.com/p2002235
Rashin Abdolhi, Asghar Mohammadi, (2018). The Study of the Impact of Urban Public Space on the Dimensions of Social Welfare(Case Study: The Citizens of Tehran City), Social Development & Welfare Planing, 10(37), 27-58. magiran.com/p2002235
راشین عبدالهی، اصغر محمدی، منصور حقیقتیان ، بررسی تاثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران). فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 1397؛ 10(37): 27-58. magiran.com/p2002235
Rashin Abdolhi, Asghar Mohammadi, The Study of the Impact of Urban Public Space on the Dimensions of Social Welfare(Case Study: The Citizens of Tehran City), Social Development & Welfare Planing, 2018; 10(37): 27-58. magiran.com/p2002235
راشین عبدالهی، اصغر محمدی، منصور حقیقتیان ، "بررسی تاثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)"، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 10، شماره 37 (1397): 27-58. magiran.com/p2002235
Rashin Abdolhi, Asghar Mohammadi, "The Study of the Impact of Urban Public Space on the Dimensions of Social Welfare(Case Study: The Citizens of Tehran City)", Social Development & Welfare Planing 10, no.37 (2018): 27-58. magiran.com/p2002235
راشین عبدالهی، اصغر محمدی، منصور حقیقتیان ، (1397). 'بررسی تاثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)'، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10(37)، صص.27-58. magiran.com/p2002235
Rashin Abdolhi, Asghar Mohammadi, (2018). 'The Study of the Impact of Urban Public Space on the Dimensions of Social Welfare(Case Study: The Citizens of Tehran City)', Social Development & Welfare Planing, 10(37), pp.27-58. magiran.com/p2002235
راشین عبدالهی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان . "بررسی تاثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)". فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10 ،37 ، 1397، 27-58. magiran.com/p2002235
Rashin Abdolhi; Asghar Mohammadi. "The Study of the Impact of Urban Public Space on the Dimensions of Social Welfare(Case Study: The Citizens of Tehran City)", Social Development & Welfare Planing, 10, 37, 2018, 27-58. magiran.com/p2002235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال