ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید بوستان احمدی، سید چمران موسوی، نازنین حاجی پور، مجید اکبری ، (1397). ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان شهر شیراز از منظر شهروندان، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10(37)، 125-157. magiran.com/p2002238
V B A, Ch M, Majid Akbari , (2018). Assessment of the Livability of Metropolitan Areas of Shiraz from the Perspective of Citizens, Social Development & Welfare Planing, 10(37), 125-157. magiran.com/p2002238
وحید بوستان احمدی، سید چمران موسوی، نازنین حاجی پور، مجید اکبری ، ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان شهر شیراز از منظر شهروندان. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 1397؛ 10(37): 125-157. magiran.com/p2002238
V B A, Ch M, Majid Akbari , Assessment of the Livability of Metropolitan Areas of Shiraz from the Perspective of Citizens, Social Development & Welfare Planing, 2018; 10(37): 125-157. magiran.com/p2002238
وحید بوستان احمدی، سید چمران موسوی، نازنین حاجی پور، مجید اکبری ، "ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان شهر شیراز از منظر شهروندان"، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 10، شماره 37 (1397): 125-157. magiran.com/p2002238
V B A, Ch M, Majid Akbari , "Assessment of the Livability of Metropolitan Areas of Shiraz from the Perspective of Citizens", Social Development & Welfare Planing 10, no.37 (2018): 125-157. magiran.com/p2002238
وحید بوستان احمدی، سید چمران موسوی، نازنین حاجی پور، مجید اکبری ، (1397). 'ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان شهر شیراز از منظر شهروندان'، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10(37)، صص.125-157. magiran.com/p2002238
V B A, Ch M, Majid Akbari , (2018). 'Assessment of the Livability of Metropolitan Areas of Shiraz from the Perspective of Citizens', Social Development & Welfare Planing, 10(37), pp.125-157. magiran.com/p2002238
وحید بوستان احمدی؛ سید چمران موسوی؛ نازنین حاجی پور؛ مجید اکبری . "ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان شهر شیراز از منظر شهروندان". فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10 ،37 ، 1397، 125-157. magiran.com/p2002238
V B A; Ch M; Majid Akbari . "Assessment of the Livability of Metropolitan Areas of Shiraz from the Perspective of Citizens", Social Development & Welfare Planing, 10, 37, 2018, 125-157. magiran.com/p2002238
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال