ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضاعلی محسنی، محمد حسین بحرانی، چنور دیداری ، (1397). بررسی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی استان کردستان با تاکید بر توسعه فرهنگی، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10(37)، 191-226. magiran.com/p2002240
Chonoor Didari, Reza Ali Mohseni, (2018). Study of Factors Influencing the Underdevelopment of Kurdistan Province by the emphasis on the Cultural Development, Social Development & Welfare Planing, 10(37), 191-226. magiran.com/p2002240
رضاعلی محسنی، محمد حسین بحرانی، چنور دیداری ، بررسی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی استان کردستان با تاکید بر توسعه فرهنگی. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 1397؛ 10(37): 191-226. magiran.com/p2002240
Chonoor Didari, Reza Ali Mohseni, Study of Factors Influencing the Underdevelopment of Kurdistan Province by the emphasis on the Cultural Development, Social Development & Welfare Planing, 2018; 10(37): 191-226. magiran.com/p2002240
رضاعلی محسنی، محمد حسین بحرانی، چنور دیداری ، "بررسی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی استان کردستان با تاکید بر توسعه فرهنگی"، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 10، شماره 37 (1397): 191-226. magiran.com/p2002240
Chonoor Didari, Reza Ali Mohseni, "Study of Factors Influencing the Underdevelopment of Kurdistan Province by the emphasis on the Cultural Development", Social Development & Welfare Planing 10, no.37 (2018): 191-226. magiran.com/p2002240
رضاعلی محسنی، محمد حسین بحرانی، چنور دیداری ، (1397). 'بررسی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی استان کردستان با تاکید بر توسعه فرهنگی'، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10(37)، صص.191-226. magiran.com/p2002240
Chonoor Didari, Reza Ali Mohseni, (2018). 'Study of Factors Influencing the Underdevelopment of Kurdistan Province by the emphasis on the Cultural Development', Social Development & Welfare Planing, 10(37), pp.191-226. magiran.com/p2002240
رضاعلی محسنی؛ محمد حسین بحرانی؛ چنور دیداری . "بررسی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی استان کردستان با تاکید بر توسعه فرهنگی". فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10 ،37 ، 1397، 191-226. magiran.com/p2002240
Chonoor Didari; Reza Ali Mohseni. "Study of Factors Influencing the Underdevelopment of Kurdistan Province by the emphasis on the Cultural Development", Social Development & Welfare Planing, 10, 37, 2018, 191-226. magiran.com/p2002240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال