ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحیده شعبانی زنوزق، ناصر علی اصغرزاد، جعفر مجیدی، بهزاد برادران، لیلی عاقبتی مالکی، (1398). تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L)، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29(2)، 19-38. magiran.com/p2002487
Vahideh Shaabani Zenoozagh , Nasser Aliasgharzad, Jaffar Majidi, Behzad Baradaran, Leili Aghebati, Maleki, (2019). The Effects of Nitrogen Fertilizer Application on Co-Symbiosis of Rhizobium and Rhizophagus Irregularis in Clover (Trifolium repens L), Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(2), 19-38. magiran.com/p2002487
وحیده شعبانی زنوزق، ناصر علی اصغرزاد، جعفر مجیدی، بهزاد برادران، لیلی عاقبتی مالکی، تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L). فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 1398؛ 29(2): 19-38. magiran.com/p2002487
Vahideh Shaabani Zenoozagh , Nasser Aliasgharzad, Jaffar Majidi, Behzad Baradaran, Leili Aghebati, Maleki, The Effects of Nitrogen Fertilizer Application on Co-Symbiosis of Rhizobium and Rhizophagus Irregularis in Clover (Trifolium repens L), Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 2019; 29(2): 19-38. magiran.com/p2002487
وحیده شعبانی زنوزق، ناصر علی اصغرزاد، جعفر مجیدی، بهزاد برادران، لیلی عاقبتی مالکی، "تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L)"، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 29، شماره 2 (1398): 19-38. magiran.com/p2002487
Vahideh Shaabani Zenoozagh , Nasser Aliasgharzad, Jaffar Majidi, Behzad Baradaran, Leili Aghebati, Maleki, "The Effects of Nitrogen Fertilizer Application on Co-Symbiosis of Rhizobium and Rhizophagus Irregularis in Clover (Trifolium repens L)", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 29, no.2 (2019): 19-38. magiran.com/p2002487
وحیده شعبانی زنوزق، ناصر علی اصغرزاد، جعفر مجیدی، بهزاد برادران، لیلی عاقبتی مالکی، (1398). 'تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L)'، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29(2)، صص.19-38. magiran.com/p2002487
Vahideh Shaabani Zenoozagh , Nasser Aliasgharzad, Jaffar Majidi, Behzad Baradaran, Leili Aghebati, Maleki, (2019). 'The Effects of Nitrogen Fertilizer Application on Co-Symbiosis of Rhizobium and Rhizophagus Irregularis in Clover (Trifolium repens L)', Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(2), pp.19-38. magiran.com/p2002487
وحیده شعبانی زنوزق؛ ناصر علی اصغرزاد؛ جعفر مجیدی؛ بهزاد برادران؛ لیلی عاقبتی مالکی. "تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L)". فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29 ،2 ، 1398، 19-38. magiran.com/p2002487
Vahideh Shaabani Zenoozagh ; Nasser Aliasgharzad; Jaffar Majidi; Behzad Baradaran; Leili Aghebati; Maleki. "The Effects of Nitrogen Fertilizer Application on Co-Symbiosis of Rhizobium and Rhizophagus Irregularis in Clover (Trifolium repens L)", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29, 2, 2019, 19-38. magiran.com/p2002487
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال