ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لعیا مراد بیگی، احمد غلامی، امیرحسین شیرانی راد، حمید عباسدخت، حمیدرضا اصغری، (1398). اثر تنش خشکی و کشت تاخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29(2)، 135-151. magiran.com/p2002495
Laia Moradbeigi , Ahmad Gholami, Amir Hossein Shirani, Rad, Hamid Abbasdokht, Hamid Reza Asghari, (2019). Effect of Drought Stress and Delay Cultivation on Grain Yield, Oil Yield and Fatty Acids Composition in Canola, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(2), 135-151. magiran.com/p2002495
لعیا مراد بیگی، احمد غلامی، امیرحسین شیرانی راد، حمید عباسدخت، حمیدرضا اصغری، اثر تنش خشکی و کشت تاخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا. فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 1398؛ 29(2): 135-151. magiran.com/p2002495
Laia Moradbeigi , Ahmad Gholami, Amir Hossein Shirani, Rad, Hamid Abbasdokht, Hamid Reza Asghari, Effect of Drought Stress and Delay Cultivation on Grain Yield, Oil Yield and Fatty Acids Composition in Canola, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 2019; 29(2): 135-151. magiran.com/p2002495
لعیا مراد بیگی، احمد غلامی، امیرحسین شیرانی راد، حمید عباسدخت، حمیدرضا اصغری، "اثر تنش خشکی و کشت تاخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا"، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 29، شماره 2 (1398): 135-151. magiran.com/p2002495
Laia Moradbeigi , Ahmad Gholami, Amir Hossein Shirani, Rad, Hamid Abbasdokht, Hamid Reza Asghari, "Effect of Drought Stress and Delay Cultivation on Grain Yield, Oil Yield and Fatty Acids Composition in Canola", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 29, no.2 (2019): 135-151. magiran.com/p2002495
لعیا مراد بیگی، احمد غلامی، امیرحسین شیرانی راد، حمید عباسدخت، حمیدرضا اصغری، (1398). 'اثر تنش خشکی و کشت تاخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا'، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29(2)، صص.135-151. magiran.com/p2002495
Laia Moradbeigi , Ahmad Gholami, Amir Hossein Shirani, Rad, Hamid Abbasdokht, Hamid Reza Asghari, (2019). 'Effect of Drought Stress and Delay Cultivation on Grain Yield, Oil Yield and Fatty Acids Composition in Canola', Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(2), pp.135-151. magiran.com/p2002495
لعیا مراد بیگی؛ احمد غلامی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ حمید عباسدخت؛ حمیدرضا اصغری. "اثر تنش خشکی و کشت تاخیری بر عملکرد دانه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب ارقام کلزا". فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29 ،2 ، 1398، 135-151. magiran.com/p2002495
Laia Moradbeigi ; Ahmad Gholami; Amir Hossein Shirani; Rad; Hamid Abbasdokht; Hamid Reza Asghari. "Effect of Drought Stress and Delay Cultivation on Grain Yield, Oil Yield and Fatty Acids Composition in Canola", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29, 2, 2019, 135-151. magiran.com/p2002495
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال