ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام عسگری لجایر، نصرتاللهنجفی، ابراهیم مقیسه، محمد مسافری، جواد هادیان، (1398). تاثیر لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کم مصرف و فلزهای سنگین در ریحان، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29(2)، 233-253. magiran.com/p2002501
Behnam Asgari Lajayer , Nosratollah Najafi, Ebrahim Moghiseh, Mohammad Mosaferi, Javad Hadian, (2019). Effects of Gamma Irradiated and Non-Irradiated Sewage Sludge on Uptake of Micronutrients and Heavy Metals in Basil, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(2), 233-253. magiran.com/p2002501
بهنام عسگری لجایر، نصرتاللهنجفی، ابراهیم مقیسه، محمد مسافری، جواد هادیان، تاثیر لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کم مصرف و فلزهای سنگین در ریحان. فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 1398؛ 29(2): 233-253. magiran.com/p2002501
Behnam Asgari Lajayer , Nosratollah Najafi, Ebrahim Moghiseh, Mohammad Mosaferi, Javad Hadian, Effects of Gamma Irradiated and Non-Irradiated Sewage Sludge on Uptake of Micronutrients and Heavy Metals in Basil, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 2019; 29(2): 233-253. magiran.com/p2002501
بهنام عسگری لجایر، نصرتاللهنجفی، ابراهیم مقیسه، محمد مسافری، جواد هادیان، "تاثیر لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کم مصرف و فلزهای سنگین در ریحان"، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 29، شماره 2 (1398): 233-253. magiran.com/p2002501
Behnam Asgari Lajayer , Nosratollah Najafi, Ebrahim Moghiseh, Mohammad Mosaferi, Javad Hadian, "Effects of Gamma Irradiated and Non-Irradiated Sewage Sludge on Uptake of Micronutrients and Heavy Metals in Basil", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 29, no.2 (2019): 233-253. magiran.com/p2002501
بهنام عسگری لجایر، نصرتاللهنجفی، ابراهیم مقیسه، محمد مسافری، جواد هادیان، (1398). 'تاثیر لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کم مصرف و فلزهای سنگین در ریحان'، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29(2)، صص.233-253. magiran.com/p2002501
Behnam Asgari Lajayer , Nosratollah Najafi, Ebrahim Moghiseh, Mohammad Mosaferi, Javad Hadian, (2019). 'Effects of Gamma Irradiated and Non-Irradiated Sewage Sludge on Uptake of Micronutrients and Heavy Metals in Basil', Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(2), pp.233-253. magiran.com/p2002501
بهنام عسگری لجایر؛ نصرتاللهنجفی؛ ابراهیم مقیسه؛ محمد مسافری؛ جواد هادیان. "تاثیر لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کم مصرف و فلزهای سنگین در ریحان". فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29 ،2 ، 1398، 233-253. magiran.com/p2002501
Behnam Asgari Lajayer ; Nosratollah Najafi; Ebrahim Moghiseh; Mohammad Mosaferi; Javad Hadian. "Effects of Gamma Irradiated and Non-Irradiated Sewage Sludge on Uptake of Micronutrients and Heavy Metals in Basil", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29, 2, 2019, 233-253. magiran.com/p2002501
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال