ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیمان نمامیان، سبحان طیبی، سجاد طیبی، (1398). سنجش هنجارهای حقوق بین الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(1)، 1-12. magiran.com/p2002519
Payman Namamian, Sobhan Tayebi , Sajad Tayebi, (2019). Measurement of Norms of International Outer Space Law in Enforcing Criminal Jurisdiction, Journal of Space Science & Technology, 12(1), 1-12. magiran.com/p2002519
پیمان نمامیان، سبحان طیبی، سجاد طیبی، سنجش هنجارهای حقوق بین الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری. فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 1398؛ 12(1): 1-12. magiran.com/p2002519
Payman Namamian, Sobhan Tayebi , Sajad Tayebi, Measurement of Norms of International Outer Space Law in Enforcing Criminal Jurisdiction, Journal of Space Science & Technology, 2019; 12(1): 1-12. magiran.com/p2002519
پیمان نمامیان، سبحان طیبی، سجاد طیبی، "سنجش هنجارهای حقوق بین الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری"، فصلنامه علوم و فناوری فضایی 12، شماره 1 (1398): 1-12. magiran.com/p2002519
Payman Namamian, Sobhan Tayebi , Sajad Tayebi, "Measurement of Norms of International Outer Space Law in Enforcing Criminal Jurisdiction", Journal of Space Science & Technology 12, no.1 (2019): 1-12. magiran.com/p2002519
پیمان نمامیان، سبحان طیبی، سجاد طیبی، (1398). 'سنجش هنجارهای حقوق بین الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری'، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(1)، صص.1-12. magiran.com/p2002519
Payman Namamian, Sobhan Tayebi , Sajad Tayebi, (2019). 'Measurement of Norms of International Outer Space Law in Enforcing Criminal Jurisdiction', Journal of Space Science & Technology, 12(1), pp.1-12. magiran.com/p2002519
پیمان نمامیان؛ سبحان طیبی؛ سجاد طیبی. "سنجش هنجارهای حقوق بین الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری". فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12 ،1 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2002519
Payman Namamian; Sobhan Tayebi ; Sajad Tayebi. "Measurement of Norms of International Outer Space Law in Enforcing Criminal Jurisdiction", Journal of Space Science & Technology, 12, 1, 2019, 1-12. magiran.com/p2002519
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال