ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد خسروی، سعید صالحی، محسن عابدی، (1398). بهینه سازی چندهدفه پیکربندی لوله های حرارتی متصل به پنل خورشیدی یک ماهواره با نشانه روی خورشیدی، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(1)، 55-67. magiran.com/p2002523
Mehrdad Khosravi, Saeid Salehy , Mohsen Abedi, (2019). Multi objective design optimization of heat pipes configuration attached to the solar panels of a sun pointing satellite, Journal of Space Science & Technology, 12(1), 55-67. magiran.com/p2002523
مهرداد خسروی، سعید صالحی، محسن عابدی، بهینه سازی چندهدفه پیکربندی لوله های حرارتی متصل به پنل خورشیدی یک ماهواره با نشانه روی خورشیدی. فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 1398؛ 12(1): 55-67. magiran.com/p2002523
Mehrdad Khosravi, Saeid Salehy , Mohsen Abedi, Multi objective design optimization of heat pipes configuration attached to the solar panels of a sun pointing satellite, Journal of Space Science & Technology, 2019; 12(1): 55-67. magiran.com/p2002523
مهرداد خسروی، سعید صالحی، محسن عابدی، "بهینه سازی چندهدفه پیکربندی لوله های حرارتی متصل به پنل خورشیدی یک ماهواره با نشانه روی خورشیدی"، فصلنامه علوم و فناوری فضایی 12، شماره 1 (1398): 55-67. magiran.com/p2002523
Mehrdad Khosravi, Saeid Salehy , Mohsen Abedi, "Multi objective design optimization of heat pipes configuration attached to the solar panels of a sun pointing satellite", Journal of Space Science & Technology 12, no.1 (2019): 55-67. magiran.com/p2002523
مهرداد خسروی، سعید صالحی، محسن عابدی، (1398). 'بهینه سازی چندهدفه پیکربندی لوله های حرارتی متصل به پنل خورشیدی یک ماهواره با نشانه روی خورشیدی'، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(1)، صص.55-67. magiran.com/p2002523
Mehrdad Khosravi, Saeid Salehy , Mohsen Abedi, (2019). 'Multi objective design optimization of heat pipes configuration attached to the solar panels of a sun pointing satellite', Journal of Space Science & Technology, 12(1), pp.55-67. magiran.com/p2002523
مهرداد خسروی؛ سعید صالحی؛ محسن عابدی. "بهینه سازی چندهدفه پیکربندی لوله های حرارتی متصل به پنل خورشیدی یک ماهواره با نشانه روی خورشیدی". فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12 ،1 ، 1398، 55-67. magiran.com/p2002523
Mehrdad Khosravi; Saeid Salehy ; Mohsen Abedi. "Multi objective design optimization of heat pipes configuration attached to the solar panels of a sun pointing satellite", Journal of Space Science & Technology, 12, 1, 2019, 55-67. magiran.com/p2002523
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال