ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدحمیدرضا پسندیده، زهرا بهرامی، محمد محمدی، (1397). مدلی برای مساله چند کالایی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت های تصادفی گنجایش انبار و بودجه، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 16(51)، 1-27. magiran.com/p2002571
Seyed Hamidreza Pasandideh , Zahra Bahrami, Mohammad Mohammadi, (2019). A robust optimization approach to multi-objective, multi-product and multi-period green supply chain network design by considering discount in uncertainty conditions, Journal of Industrial Management Studies, 16(51), 1-27. magiran.com/p2002571
سیدحمیدرضا پسندیده، زهرا بهرامی، محمد محمدی، مدلی برای مساله چند کالایی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت های تصادفی گنجایش انبار و بودجه. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1397؛ 16(51): 1-27. magiran.com/p2002571
Seyed Hamidreza Pasandideh , Zahra Bahrami, Mohammad Mohammadi, A robust optimization approach to multi-objective, multi-product and multi-period green supply chain network design by considering discount in uncertainty conditions, Journal of Industrial Management Studies, 2019; 16(51): 1-27. magiran.com/p2002571
سیدحمیدرضا پسندیده، زهرا بهرامی، محمد محمدی، "مدلی برای مساله چند کالایی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت های تصادفی گنجایش انبار و بودجه"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 16، شماره 51 (1397): 1-27. magiran.com/p2002571
Seyed Hamidreza Pasandideh , Zahra Bahrami, Mohammad Mohammadi, "A robust optimization approach to multi-objective, multi-product and multi-period green supply chain network design by considering discount in uncertainty conditions", Journal of Industrial Management Studies 16, no.51 (2019): 1-27. magiran.com/p2002571
سیدحمیدرضا پسندیده، زهرا بهرامی، محمد محمدی، (1397). 'مدلی برای مساله چند کالایی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت های تصادفی گنجایش انبار و بودجه'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 16(51)، صص.1-27. magiran.com/p2002571
Seyed Hamidreza Pasandideh , Zahra Bahrami, Mohammad Mohammadi, (2019). 'A robust optimization approach to multi-objective, multi-product and multi-period green supply chain network design by considering discount in uncertainty conditions', Journal of Industrial Management Studies, 16(51), pp.1-27. magiran.com/p2002571
سیدحمیدرضا پسندیده؛ زهرا بهرامی؛ محمد محمدی. "مدلی برای مساله چند کالایی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت های تصادفی گنجایش انبار و بودجه". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 16 ،51 ، 1397، 1-27. magiran.com/p2002571
Seyed Hamidreza Pasandideh ; Zahra Bahrami; Mohammad Mohammadi. "A robust optimization approach to multi-objective, multi-product and multi-period green supply chain network design by considering discount in uncertainty conditions", Journal of Industrial Management Studies, 16, 51, 2019, 1-27. magiran.com/p2002571
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال