ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساینا وحیدی منش، محمد محسن روستایی، منور هادی زاده، (1398). اثر سوزن خشک همراه با تحریک الکتریکی داخل عضلانی بر نقاط ماشه ای فعال در بیماران شانه درد : یک مطالعه آزمایشی، فصلنامه طب توانبخشی، 8(2)، 48-55. magiran.com/p2002587
Sayena Vahidimanesh, Mohammad Mohsen Roostayi , Monavar Hadizadeh, (2019). Effect of dry needling with intramuscular electrical stimulation active trigger points in patients with impingement syndrome: an experimental study, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8(2), 48-55. magiran.com/p2002587
ساینا وحیدی منش، محمد محسن روستایی، منور هادی زاده، اثر سوزن خشک همراه با تحریک الکتریکی داخل عضلانی بر نقاط ماشه ای فعال در بیماران شانه درد : یک مطالعه آزمایشی. فصلنامه طب توانبخشی، 1398؛ 8(2): 48-55. magiran.com/p2002587
Sayena Vahidimanesh, Mohammad Mohsen Roostayi , Monavar Hadizadeh, Effect of dry needling with intramuscular electrical stimulation active trigger points in patients with impingement syndrome: an experimental study, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2019; 8(2): 48-55. magiran.com/p2002587
ساینا وحیدی منش، محمد محسن روستایی، منور هادی زاده، "اثر سوزن خشک همراه با تحریک الکتریکی داخل عضلانی بر نقاط ماشه ای فعال در بیماران شانه درد : یک مطالعه آزمایشی"، فصلنامه طب توانبخشی 8، شماره 2 (1398): 48-55. magiran.com/p2002587
Sayena Vahidimanesh, Mohammad Mohsen Roostayi , Monavar Hadizadeh, "Effect of dry needling with intramuscular electrical stimulation active trigger points in patients with impingement syndrome: an experimental study", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 8, no.2 (2019): 48-55. magiran.com/p2002587
ساینا وحیدی منش، محمد محسن روستایی، منور هادی زاده، (1398). 'اثر سوزن خشک همراه با تحریک الکتریکی داخل عضلانی بر نقاط ماشه ای فعال در بیماران شانه درد : یک مطالعه آزمایشی'، فصلنامه طب توانبخشی، 8(2)، صص.48-55. magiran.com/p2002587
Sayena Vahidimanesh, Mohammad Mohsen Roostayi , Monavar Hadizadeh, (2019). 'Effect of dry needling with intramuscular electrical stimulation active trigger points in patients with impingement syndrome: an experimental study', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8(2), pp.48-55. magiran.com/p2002587
ساینا وحیدی منش؛ محمد محسن روستایی؛ منور هادی زاده. "اثر سوزن خشک همراه با تحریک الکتریکی داخل عضلانی بر نقاط ماشه ای فعال در بیماران شانه درد : یک مطالعه آزمایشی". فصلنامه طب توانبخشی، 8 ،2 ، 1398، 48-55. magiran.com/p2002587
Sayena Vahidimanesh; Mohammad Mohsen Roostayi ; Monavar Hadizadeh. "Effect of dry needling with intramuscular electrical stimulation active trigger points in patients with impingement syndrome: an experimental study", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8, 2, 2019, 48-55. magiran.com/p2002587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال