ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالحسن حسینی، فاطمه جعفری بازیار، (1398). تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 28(91)، 9-30. magiran.com/p2002610
Aboalhasan Hosseini , Fatemeh Jafari Bazyar, (2019). Organizational Resilience from the Perspective of Organization Employees and Managers, Management Studies in Development & Evolution, 28(91), 9-30. magiran.com/p2002610
ابوالحسن حسینی، فاطمه جعفری بازیار، تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 1398؛ 28(91): 9-30. magiran.com/p2002610
Aboalhasan Hosseini , Fatemeh Jafari Bazyar, Organizational Resilience from the Perspective of Organization Employees and Managers, Management Studies in Development & Evolution, 2019; 28(91): 9-30. magiran.com/p2002610
ابوالحسن حسینی، فاطمه جعفری بازیار، "تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان"، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 28، شماره 91 (1398): 9-30. magiran.com/p2002610
Aboalhasan Hosseini , Fatemeh Jafari Bazyar, "Organizational Resilience from the Perspective of Organization Employees and Managers", Management Studies in Development & Evolution 28, no.91 (2019): 9-30. magiran.com/p2002610
ابوالحسن حسینی، فاطمه جعفری بازیار، (1398). 'تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان'، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 28(91)، صص.9-30. magiran.com/p2002610
Aboalhasan Hosseini , Fatemeh Jafari Bazyar, (2019). 'Organizational Resilience from the Perspective of Organization Employees and Managers', Management Studies in Development & Evolution, 28(91), pp.9-30. magiran.com/p2002610
ابوالحسن حسینی؛ فاطمه جعفری بازیار. "تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان". فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 28 ،91 ، 1398، 9-30. magiran.com/p2002610
Aboalhasan Hosseini ; Fatemeh Jafari Bazyar. "Organizational Resilience from the Perspective of Organization Employees and Managers", Management Studies in Development & Evolution, 28, 91, 2019, 9-30. magiran.com/p2002610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال