ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر رحیمی راد، حسن حیدری، رضا نجارزاده، (1397). بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 18(71)، 53-90. magiran.com/p2002662
Sahar Rahimi Rad, Hassan Heydari , Reza Najarzadeh, (2018). Analyzing Determinants of R&D Intensity in Iranian Manufacturing Firms, Economic Research, 18(71), 53-90. magiran.com/p2002662
سحر رحیمی راد، حسن حیدری، رضا نجارزاده، بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 1397؛ 18(71): 53-90. magiran.com/p2002662
Sahar Rahimi Rad, Hassan Heydari , Reza Najarzadeh, Analyzing Determinants of R&D Intensity in Iranian Manufacturing Firms, Economic Research, 2018; 18(71): 53-90. magiran.com/p2002662
سحر رحیمی راد، حسن حیدری، رضا نجارزاده، "بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران"، پژوهشنامه اقتصادی 18، شماره 71 (1397): 53-90. magiran.com/p2002662
Sahar Rahimi Rad, Hassan Heydari , Reza Najarzadeh, "Analyzing Determinants of R&D Intensity in Iranian Manufacturing Firms", Economic Research 18, no.71 (2018): 53-90. magiran.com/p2002662
سحر رحیمی راد، حسن حیدری، رضا نجارزاده، (1397). 'بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران'، پژوهشنامه اقتصادی، 18(71)، صص.53-90. magiran.com/p2002662
Sahar Rahimi Rad, Hassan Heydari , Reza Najarzadeh, (2018). 'Analyzing Determinants of R&D Intensity in Iranian Manufacturing Firms', Economic Research, 18(71), pp.53-90. magiran.com/p2002662
سحر رحیمی راد؛ حسن حیدری؛ رضا نجارزاده. "بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران". پژوهشنامه اقتصادی، 18 ،71 ، 1397، 53-90. magiran.com/p2002662
Sahar Rahimi Rad; Hassan Heydari ; Reza Najarzadeh. "Analyzing Determinants of R&D Intensity in Iranian Manufacturing Firms", Economic Research, 18, 71, 2018, 53-90. magiran.com/p2002662
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال