ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه شاه حسینی، زهرا آملی، مریم خلیلی، (1397). تاثیر ویژگی های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگا ه های صنعتی ایران؛ رویکرد داده های تابلویی پویا (GMM)، پژوهشنامه اقتصادی، 18(71)، 127-154. magiran.com/p2002664
Somayeh Shahhosseini , Zahra Amoli, Maryam Khalili, (2018). The Impact of Firm- and Industry-Level Characteristics on Export Intensity of Iranian Manufacturing Firms: Dynamic Panel-Data Approach (GMM), Economic Research, 18(71), 127-154. magiran.com/p2002664
سمیه شاه حسینی، زهرا آملی، مریم خلیلی، تاثیر ویژگی های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگا ه های صنعتی ایران؛ رویکرد داده های تابلویی پویا (GMM). پژوهشنامه اقتصادی، 1397؛ 18(71): 127-154. magiran.com/p2002664
Somayeh Shahhosseini , Zahra Amoli, Maryam Khalili, The Impact of Firm- and Industry-Level Characteristics on Export Intensity of Iranian Manufacturing Firms: Dynamic Panel-Data Approach (GMM), Economic Research, 2018; 18(71): 127-154. magiran.com/p2002664
سمیه شاه حسینی، زهرا آملی، مریم خلیلی، "تاثیر ویژگی های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگا ه های صنعتی ایران؛ رویکرد داده های تابلویی پویا (GMM)"، پژوهشنامه اقتصادی 18، شماره 71 (1397): 127-154. magiran.com/p2002664
Somayeh Shahhosseini , Zahra Amoli, Maryam Khalili, "The Impact of Firm- and Industry-Level Characteristics on Export Intensity of Iranian Manufacturing Firms: Dynamic Panel-Data Approach (GMM)", Economic Research 18, no.71 (2018): 127-154. magiran.com/p2002664
سمیه شاه حسینی، زهرا آملی، مریم خلیلی، (1397). 'تاثیر ویژگی های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگا ه های صنعتی ایران؛ رویکرد داده های تابلویی پویا (GMM)'، پژوهشنامه اقتصادی، 18(71)، صص.127-154. magiran.com/p2002664
Somayeh Shahhosseini , Zahra Amoli, Maryam Khalili, (2018). 'The Impact of Firm- and Industry-Level Characteristics on Export Intensity of Iranian Manufacturing Firms: Dynamic Panel-Data Approach (GMM)', Economic Research, 18(71), pp.127-154. magiran.com/p2002664
سمیه شاه حسینی؛ زهرا آملی؛ مریم خلیلی. "تاثیر ویژگی های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگا ه های صنعتی ایران؛ رویکرد داده های تابلویی پویا (GMM)". پژوهشنامه اقتصادی، 18 ،71 ، 1397، 127-154. magiran.com/p2002664
Somayeh Shahhosseini ; Zahra Amoli; Maryam Khalili. "The Impact of Firm- and Industry-Level Characteristics on Export Intensity of Iranian Manufacturing Firms: Dynamic Panel-Data Approach (GMM)", Economic Research, 18, 71, 2018, 127-154. magiran.com/p2002664
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال