ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید احسان خاندوزی، محمد مهدی مجاهدی، مرتضی خورسندی، علی افسری، (1397). تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل های همپوشان)، پژوهشنامه اقتصادی، 18(71)، 155-184. magiran.com/p2002665
Seyyed Ehsan Khandoozi , Mohammad Mahdi Mojahedi Moakhar, Morteza Khorsandi, Ali Afsari, (2018). The Effect of Redistributive Policies on Saving and Capital Accumulation: An Overlapping Generations Approach, Economic Research, 18(71), 155-184. magiran.com/p2002665
سید احسان خاندوزی، محمد مهدی مجاهدی، مرتضی خورسندی، علی افسری، تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل های همپوشان). پژوهشنامه اقتصادی، 1397؛ 18(71): 155-184. magiran.com/p2002665
Seyyed Ehsan Khandoozi , Mohammad Mahdi Mojahedi Moakhar, Morteza Khorsandi, Ali Afsari, The Effect of Redistributive Policies on Saving and Capital Accumulation: An Overlapping Generations Approach, Economic Research, 2018; 18(71): 155-184. magiran.com/p2002665
سید احسان خاندوزی، محمد مهدی مجاهدی، مرتضی خورسندی، علی افسری، "تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل های همپوشان)"، پژوهشنامه اقتصادی 18، شماره 71 (1397): 155-184. magiran.com/p2002665
Seyyed Ehsan Khandoozi , Mohammad Mahdi Mojahedi Moakhar, Morteza Khorsandi, Ali Afsari, "The Effect of Redistributive Policies on Saving and Capital Accumulation: An Overlapping Generations Approach", Economic Research 18, no.71 (2018): 155-184. magiran.com/p2002665
سید احسان خاندوزی، محمد مهدی مجاهدی، مرتضی خورسندی، علی افسری، (1397). 'تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل های همپوشان)'، پژوهشنامه اقتصادی، 18(71)، صص.155-184. magiran.com/p2002665
Seyyed Ehsan Khandoozi , Mohammad Mahdi Mojahedi Moakhar, Morteza Khorsandi, Ali Afsari, (2018). 'The Effect of Redistributive Policies on Saving and Capital Accumulation: An Overlapping Generations Approach', Economic Research, 18(71), pp.155-184. magiran.com/p2002665
سید احسان خاندوزی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ مرتضی خورسندی؛ علی افسری. "تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل های همپوشان)". پژوهشنامه اقتصادی، 18 ،71 ، 1397، 155-184. magiran.com/p2002665
Seyyed Ehsan Khandoozi ; Mohammad Mahdi Mojahedi Moakhar; Morteza Khorsandi; Ali Afsari. "The Effect of Redistributive Policies on Saving and Capital Accumulation: An Overlapping Generations Approach", Economic Research, 18, 71, 2018, 155-184. magiran.com/p2002665
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال