ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد اصغری، فرید احمدی، (1397). ارائه مدلی ترکیبی برای خوشه بندی، رتبه بندی و پیش بینی عملکرد تسهیلات اعطایی موسسات مالی- اعتباری از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات (مورد مطالعه: صندوق کارآفرینی امید)، پژوهشنامه اقتصادی، 18(71)، 185-223. magiran.com/p2002666
Farzad Asghari, Farid Ahmadi , (2018). A Hybrid Model for Appraising and Forecasting Loan Repayments (Case Study: Karafarini Omid Fund), Economic Research, 18(71), 185-223. magiran.com/p2002666
فرزاد اصغری، فرید احمدی، ارائه مدلی ترکیبی برای خوشه بندی، رتبه بندی و پیش بینی عملکرد تسهیلات اعطایی موسسات مالی- اعتباری از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات (مورد مطالعه: صندوق کارآفرینی امید). پژوهشنامه اقتصادی، 1397؛ 18(71): 185-223. magiran.com/p2002666
Farzad Asghari, Farid Ahmadi , A Hybrid Model for Appraising and Forecasting Loan Repayments (Case Study: Karafarini Omid Fund), Economic Research, 2018; 18(71): 185-223. magiran.com/p2002666
فرزاد اصغری، فرید احمدی، "ارائه مدلی ترکیبی برای خوشه بندی، رتبه بندی و پیش بینی عملکرد تسهیلات اعطایی موسسات مالی- اعتباری از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات (مورد مطالعه: صندوق کارآفرینی امید)"، پژوهشنامه اقتصادی 18، شماره 71 (1397): 185-223. magiran.com/p2002666
Farzad Asghari, Farid Ahmadi , "A Hybrid Model for Appraising and Forecasting Loan Repayments (Case Study: Karafarini Omid Fund)", Economic Research 18, no.71 (2018): 185-223. magiran.com/p2002666
فرزاد اصغری، فرید احمدی، (1397). 'ارائه مدلی ترکیبی برای خوشه بندی، رتبه بندی و پیش بینی عملکرد تسهیلات اعطایی موسسات مالی- اعتباری از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات (مورد مطالعه: صندوق کارآفرینی امید)'، پژوهشنامه اقتصادی، 18(71)، صص.185-223. magiran.com/p2002666
Farzad Asghari, Farid Ahmadi , (2018). 'A Hybrid Model for Appraising and Forecasting Loan Repayments (Case Study: Karafarini Omid Fund)', Economic Research, 18(71), pp.185-223. magiran.com/p2002666
فرزاد اصغری؛ فرید احمدی. "ارائه مدلی ترکیبی برای خوشه بندی، رتبه بندی و پیش بینی عملکرد تسهیلات اعطایی موسسات مالی- اعتباری از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات (مورد مطالعه: صندوق کارآفرینی امید)". پژوهشنامه اقتصادی، 18 ،71 ، 1397، 185-223. magiran.com/p2002666
Farzad Asghari; Farid Ahmadi . "A Hybrid Model for Appraising and Forecasting Loan Repayments (Case Study: Karafarini Omid Fund)", Economic Research, 18, 71, 2018, 185-223. magiran.com/p2002666
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال