ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه خراسانی زاده، طاهره رنجبری پور، حمید پورشریفی، فریبرز باقری، جعفر پویامنش، (1397). پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک های دلبستگی، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 13(50)، 17-26. magiran.com/p2002737
Atefeh Khorasani Zade, Tahere Ranjbaripour , Hamid Poursharifi, Fariborz Bagheri, Jafar Pouyamanesh, (2018). Prediction early maladaptive schemas based on parent child relationship patterns and attachment styles, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 13(50), 17-26. magiran.com/p2002737
عاطفه خراسانی زاده، طاهره رنجبری پور، حمید پورشریفی، فریبرز باقری، جعفر پویامنش، پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک های دلبستگی. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 1397؛ 13(50): 17-26. magiran.com/p2002737
Atefeh Khorasani Zade, Tahere Ranjbaripour , Hamid Poursharifi, Fariborz Bagheri, Jafar Pouyamanesh, Prediction early maladaptive schemas based on parent child relationship patterns and attachment styles, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2018; 13(50): 17-26. magiran.com/p2002737
عاطفه خراسانی زاده، طاهره رنجبری پور، حمید پورشریفی، فریبرز باقری، جعفر پویامنش، "پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک های دلبستگی"، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 13، شماره 50 (1397): 17-26. magiran.com/p2002737
Atefeh Khorasani Zade, Tahere Ranjbaripour , Hamid Poursharifi, Fariborz Bagheri, Jafar Pouyamanesh, "Prediction early maladaptive schemas based on parent child relationship patterns and attachment styles", Thought and Behavior in Clinical Psychology 13, no.50 (2018): 17-26. magiran.com/p2002737
عاطفه خراسانی زاده، طاهره رنجبری پور، حمید پورشریفی، فریبرز باقری، جعفر پویامنش، (1397). 'پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک های دلبستگی'، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 13(50)، صص.17-26. magiran.com/p2002737
Atefeh Khorasani Zade, Tahere Ranjbaripour , Hamid Poursharifi, Fariborz Bagheri, Jafar Pouyamanesh, (2018). 'Prediction early maladaptive schemas based on parent child relationship patterns and attachment styles', Thought and Behavior in Clinical Psychology, 13(50), pp.17-26. magiran.com/p2002737
عاطفه خراسانی زاده؛ طاهره رنجبری پور؛ حمید پورشریفی؛ فریبرز باقری؛ جعفر پویامنش. "پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک های دلبستگی". فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 13 ،50 ، 1397، 17-26. magiran.com/p2002737
Atefeh Khorasani Zade; Tahere Ranjbaripour ; Hamid Poursharifi; Fariborz Bagheri; Jafar Pouyamanesh. "Prediction early maladaptive schemas based on parent child relationship patterns and attachment styles", Thought and Behavior in Clinical Psychology, 13, 50, 2018, 17-26. magiran.com/p2002737
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال