ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حانیه محمدی، زهره سپهری شاملو، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، (1398). اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 13(51)، 27-36. magiran.com/p2002744
Haniye Mohammadi , Zohre Sepehri Shamloo, Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, (2019). The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Decreasing Psychological Distress and Difficulty in Emotional Regulation in Divorced Women, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 13(51), 27-36. magiran.com/p2002744
حانیه محمدی، زهره سپهری شاملو، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 1398؛ 13(51): 27-36. magiran.com/p2002744
Haniye Mohammadi , Zohre Sepehri Shamloo, Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Decreasing Psychological Distress and Difficulty in Emotional Regulation in Divorced Women, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2019; 13(51): 27-36. magiran.com/p2002744
حانیه محمدی، زهره سپهری شاملو، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، "اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه"، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 13، شماره 51 (1398): 27-36. magiran.com/p2002744
Haniye Mohammadi , Zohre Sepehri Shamloo, Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, "The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Decreasing Psychological Distress and Difficulty in Emotional Regulation in Divorced Women", Thought and Behavior in Clinical Psychology 13, no.51 (2019): 27-36. magiran.com/p2002744
حانیه محمدی، زهره سپهری شاملو، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، (1398). 'اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه'، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 13(51)، صص.27-36. magiran.com/p2002744
Haniye Mohammadi , Zohre Sepehri Shamloo, Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, (2019). 'The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Decreasing Psychological Distress and Difficulty in Emotional Regulation in Divorced Women', Thought and Behavior in Clinical Psychology, 13(51), pp.27-36. magiran.com/p2002744
حانیه محمدی؛ زهره سپهری شاملو؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد. "اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه". فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 13 ،51 ، 1398، 27-36. magiran.com/p2002744
Haniye Mohammadi ; Zohre Sepehri Shamloo; Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad. "The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Decreasing Psychological Distress and Difficulty in Emotional Regulation in Divorced Women", Thought and Behavior in Clinical Psychology, 13, 51, 2019, 27-36. magiran.com/p2002744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال