ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کسری آشوری، روح الله تولایی، کیومرث ایران دوست، (1398). ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه ریزی؛ نمونه موردی: شهرستان بیجار، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(3)، 47-70. magiran.com/p2002759
Kayoumars Irandoost , Kasra Ashoori, Roohallah Tavallaii, (2019). The need to identify villages with developmental capacity in the planning process (Case study: Bijar county), spatial planing, 9(3), 47-70. magiran.com/p2002759
کسری آشوری، روح الله تولایی، کیومرث ایران دوست، ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه ریزی؛ نمونه موردی: شهرستان بیجار. فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 1398؛ 9(3): 47-70. magiran.com/p2002759
Kayoumars Irandoost , Kasra Ashoori, Roohallah Tavallaii, The need to identify villages with developmental capacity in the planning process (Case study: Bijar county), spatial planing, 2019; 9(3): 47-70. magiran.com/p2002759
کسری آشوری، روح الله تولایی، کیومرث ایران دوست، "ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه ریزی؛ نمونه موردی: شهرستان بیجار"، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 9، شماره 3 (1398): 47-70. magiran.com/p2002759
Kayoumars Irandoost , Kasra Ashoori, Roohallah Tavallaii, "The need to identify villages with developmental capacity in the planning process (Case study: Bijar county)", spatial planing 9, no.3 (2019): 47-70. magiran.com/p2002759
کسری آشوری، روح الله تولایی، کیومرث ایران دوست، (1398). 'ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه ریزی؛ نمونه موردی: شهرستان بیجار'، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(3)، صص.47-70. magiran.com/p2002759
Kayoumars Irandoost , Kasra Ashoori, Roohallah Tavallaii, (2019). 'The need to identify villages with developmental capacity in the planning process (Case study: Bijar county)', spatial planing, 9(3), pp.47-70. magiran.com/p2002759
کسری آشوری؛ روح الله تولایی؛ کیومرث ایران دوست. "ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه ریزی؛ نمونه موردی: شهرستان بیجار". فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9 ،3 ، 1398، 47-70. magiran.com/p2002759
Kayoumars Irandoost ; Kasra Ashoori; Roohallah Tavallaii. "The need to identify villages with developmental capacity in the planning process (Case study: Bijar county)", spatial planing, 9, 3, 2019, 47-70. magiran.com/p2002759
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال