ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید حسین آبادی، محمد سلمانی مقدم، مریم نوری دشتبان، (1398). هویت مکانی و عوامل موثر بر آن در محلات قدیمی نمونه مطالعه: محله کلاه فرنگی سبزوار، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(3)، 89-110. magiran.com/p2002761
Saeed Hossein Abadi , Mohammad Salmani Moghadam, Maryam Nouri Dashtban, (2019). Place Identity and effective factors on it in Old Neighborhoods (Case Study: Kolah Farangi Neighborhood in Sabzevar), spatial planing, 9(3), 89-110. magiran.com/p2002761
سعید حسین آبادی، محمد سلمانی مقدم، مریم نوری دشتبان، هویت مکانی و عوامل موثر بر آن در محلات قدیمی نمونه مطالعه: محله کلاه فرنگی سبزوار. فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 1398؛ 9(3): 89-110. magiran.com/p2002761
Saeed Hossein Abadi , Mohammad Salmani Moghadam, Maryam Nouri Dashtban, Place Identity and effective factors on it in Old Neighborhoods (Case Study: Kolah Farangi Neighborhood in Sabzevar), spatial planing, 2019; 9(3): 89-110. magiran.com/p2002761
سعید حسین آبادی، محمد سلمانی مقدم، مریم نوری دشتبان، "هویت مکانی و عوامل موثر بر آن در محلات قدیمی نمونه مطالعه: محله کلاه فرنگی سبزوار"، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 9، شماره 3 (1398): 89-110. magiran.com/p2002761
Saeed Hossein Abadi , Mohammad Salmani Moghadam, Maryam Nouri Dashtban, "Place Identity and effective factors on it in Old Neighborhoods (Case Study: Kolah Farangi Neighborhood in Sabzevar)", spatial planing 9, no.3 (2019): 89-110. magiran.com/p2002761
سعید حسین آبادی، محمد سلمانی مقدم، مریم نوری دشتبان، (1398). 'هویت مکانی و عوامل موثر بر آن در محلات قدیمی نمونه مطالعه: محله کلاه فرنگی سبزوار'، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(3)، صص.89-110. magiran.com/p2002761
Saeed Hossein Abadi , Mohammad Salmani Moghadam, Maryam Nouri Dashtban, (2019). 'Place Identity and effective factors on it in Old Neighborhoods (Case Study: Kolah Farangi Neighborhood in Sabzevar)', spatial planing, 9(3), pp.89-110. magiran.com/p2002761
سعید حسین آبادی؛ محمد سلمانی مقدم؛ مریم نوری دشتبان. "هویت مکانی و عوامل موثر بر آن در محلات قدیمی نمونه مطالعه: محله کلاه فرنگی سبزوار". فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9 ،3 ، 1398، 89-110. magiran.com/p2002761
Saeed Hossein Abadi ; Mohammad Salmani Moghadam; Maryam Nouri Dashtban. "Place Identity and effective factors on it in Old Neighborhoods (Case Study: Kolah Farangi Neighborhood in Sabzevar)", spatial planing, 9, 3, 2019, 89-110. magiran.com/p2002761
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال