ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا بهرامیان، عباس محمدیان، علی تسنیمی، حسن دلبری، (1398). ضرورت تصحیح دوباره دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری، مجله متن شناسی ادب فارسی، 11(43)، 59-80. magiran.com/p2003063
Zahra Bahramian, Abbas Mohammadian , Ali Tasnimi, Hasan Delbary, (2019). The Necessity Of Writing a Critical Review on Hakim Hajj Molla Hadi Sabzavari’s Divan, Textual Criticism of Persian Literature, 11(43), 59-80. magiran.com/p2003063
زهرا بهرامیان، عباس محمدیان، علی تسنیمی، حسن دلبری، ضرورت تصحیح دوباره دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری. مجله متن شناسی ادب فارسی، 1398؛ 11(43): 59-80. magiran.com/p2003063
Zahra Bahramian, Abbas Mohammadian , Ali Tasnimi, Hasan Delbary, The Necessity Of Writing a Critical Review on Hakim Hajj Molla Hadi Sabzavari’s Divan, Textual Criticism of Persian Literature, 2019; 11(43): 59-80. magiran.com/p2003063
زهرا بهرامیان، عباس محمدیان، علی تسنیمی، حسن دلبری، "ضرورت تصحیح دوباره دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری"، مجله متن شناسی ادب فارسی 11، شماره 43 (1398): 59-80. magiran.com/p2003063
Zahra Bahramian, Abbas Mohammadian , Ali Tasnimi, Hasan Delbary, "The Necessity Of Writing a Critical Review on Hakim Hajj Molla Hadi Sabzavari’s Divan", Textual Criticism of Persian Literature 11, no.43 (2019): 59-80. magiran.com/p2003063
زهرا بهرامیان، عباس محمدیان، علی تسنیمی، حسن دلبری، (1398). 'ضرورت تصحیح دوباره دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری'، مجله متن شناسی ادب فارسی، 11(43)، صص.59-80. magiran.com/p2003063
Zahra Bahramian, Abbas Mohammadian , Ali Tasnimi, Hasan Delbary, (2019). 'The Necessity Of Writing a Critical Review on Hakim Hajj Molla Hadi Sabzavari’s Divan', Textual Criticism of Persian Literature, 11(43), pp.59-80. magiran.com/p2003063
زهرا بهرامیان؛ عباس محمدیان؛ علی تسنیمی؛ حسن دلبری. "ضرورت تصحیح دوباره دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری". مجله متن شناسی ادب فارسی، 11 ،43 ، 1398، 59-80. magiran.com/p2003063
Zahra Bahramian; Abbas Mohammadian ; Ali Tasnimi; Hasan Delbary. "The Necessity Of Writing a Critical Review on Hakim Hajj Molla Hadi Sabzavari’s Divan", Textual Criticism of Persian Literature, 11, 43, 2019, 59-80. magiran.com/p2003063
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال