ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما ترک زاده ماهانی، سعید اسماعیلی ماهانی ، سیما نصری، فاطمه درویش زاده، ریحانه نادری، (1398). تاثیر کاهشی عصاره زنجبیل بر التهاب نورونی و فعال شدن گلیاهای ناشی از مصرف مزمن مورفین در هسته اکومبنس موش های صحرایی، مجله اعتیاد و سلامت، 11(2)، 66-72. magiran.com/p2003085
Shima Torkzadeh, Mahani, Saeed Esmaeili, Mahani , Sima Nasri, Fatemeh Darvishzadeh, Reyhaneh Naderi, (2019). Ginger Extract Reduces Chronic Morphine-Induced Neuroinflammation and Glial Activation in Nucleus Accumbens of Rats, Addiction & Health, 11(2), 66-72. magiran.com/p2003085
شیما ترک زاده ماهانی، سعید اسماعیلی ماهانی ، سیما نصری، فاطمه درویش زاده، ریحانه نادری، تاثیر کاهشی عصاره زنجبیل بر التهاب نورونی و فعال شدن گلیاهای ناشی از مصرف مزمن مورفین در هسته اکومبنس موش های صحرایی. مجله اعتیاد و سلامت، 1398؛ 11(2): 66-72. magiran.com/p2003085
Shima Torkzadeh, Mahani, Saeed Esmaeili, Mahani , Sima Nasri, Fatemeh Darvishzadeh, Reyhaneh Naderi, Ginger Extract Reduces Chronic Morphine-Induced Neuroinflammation and Glial Activation in Nucleus Accumbens of Rats, Addiction & Health, 2019; 11(2): 66-72. magiran.com/p2003085
شیما ترک زاده ماهانی، سعید اسماعیلی ماهانی ، سیما نصری، فاطمه درویش زاده، ریحانه نادری، "تاثیر کاهشی عصاره زنجبیل بر التهاب نورونی و فعال شدن گلیاهای ناشی از مصرف مزمن مورفین در هسته اکومبنس موش های صحرایی"، مجله اعتیاد و سلامت 11، شماره 2 (1398): 66-72. magiran.com/p2003085
Shima Torkzadeh, Mahani, Saeed Esmaeili, Mahani , Sima Nasri, Fatemeh Darvishzadeh, Reyhaneh Naderi, "Ginger Extract Reduces Chronic Morphine-Induced Neuroinflammation and Glial Activation in Nucleus Accumbens of Rats", Addiction & Health 11, no.2 (2019): 66-72. magiran.com/p2003085
شیما ترک زاده ماهانی، سعید اسماعیلی ماهانی ، سیما نصری، فاطمه درویش زاده، ریحانه نادری، (1398). 'تاثیر کاهشی عصاره زنجبیل بر التهاب نورونی و فعال شدن گلیاهای ناشی از مصرف مزمن مورفین در هسته اکومبنس موش های صحرایی'، مجله اعتیاد و سلامت، 11(2)، صص.66-72. magiran.com/p2003085
Shima Torkzadeh, Mahani, Saeed Esmaeili, Mahani , Sima Nasri, Fatemeh Darvishzadeh, Reyhaneh Naderi, (2019). 'Ginger Extract Reduces Chronic Morphine-Induced Neuroinflammation and Glial Activation in Nucleus Accumbens of Rats', Addiction & Health, 11(2), pp.66-72. magiran.com/p2003085
شیما ترک زاده ماهانی؛ سعید اسماعیلی ماهانی ؛ سیما نصری؛ فاطمه درویش زاده؛ ریحانه نادری. "تاثیر کاهشی عصاره زنجبیل بر التهاب نورونی و فعال شدن گلیاهای ناشی از مصرف مزمن مورفین در هسته اکومبنس موش های صحرایی". مجله اعتیاد و سلامت، 11 ،2 ، 1398، 66-72. magiran.com/p2003085
Shima Torkzadeh; Mahani; Saeed Esmaeili; Mahani ; Sima Nasri; Fatemeh Darvishzadeh; Reyhaneh Naderi. "Ginger Extract Reduces Chronic Morphine-Induced Neuroinflammation and Glial Activation in Nucleus Accumbens of Rats", Addiction & Health, 11, 2, 2019, 66-72. magiran.com/p2003085
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال