ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نبی بنا زاده، عبدالرضا صباحی، حسن ضیاءالدینی، آرش جلالی، خلیل آبادی، محمد بنازاده ، (1398). بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با استرس ادراک شده و وابستگی به سیگار در دانشجویان، مجله اعتیاد و سلامت، 11(2)، 73-80. magiran.com/p2003086
Nabi Banazadeh, Abdolreza Sabahi, Hasan Ziaadini, Arash Jalali Khalilabadi, Mohammad Banazadeh , (2019). The Relationship between Extrinsic and Intrinsic Religious Orientation with Perceived Stress and Cigarette Addiction among University Students, Addiction & Health, 11(2), 73-80. magiran.com/p2003086
نبی بنا زاده، عبدالرضا صباحی، حسن ضیاءالدینی، آرش جلالی، خلیل آبادی، محمد بنازاده ، بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با استرس ادراک شده و وابستگی به سیگار در دانشجویان. مجله اعتیاد و سلامت، 1398؛ 11(2): 73-80. magiran.com/p2003086
Nabi Banazadeh, Abdolreza Sabahi, Hasan Ziaadini, Arash Jalali Khalilabadi, Mohammad Banazadeh , The Relationship between Extrinsic and Intrinsic Religious Orientation with Perceived Stress and Cigarette Addiction among University Students, Addiction & Health, 2019; 11(2): 73-80. magiran.com/p2003086
نبی بنا زاده، عبدالرضا صباحی، حسن ضیاءالدینی، آرش جلالی، خلیل آبادی، محمد بنازاده ، "بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با استرس ادراک شده و وابستگی به سیگار در دانشجویان"، مجله اعتیاد و سلامت 11، شماره 2 (1398): 73-80. magiran.com/p2003086
Nabi Banazadeh, Abdolreza Sabahi, Hasan Ziaadini, Arash Jalali Khalilabadi, Mohammad Banazadeh , "The Relationship between Extrinsic and Intrinsic Religious Orientation with Perceived Stress and Cigarette Addiction among University Students", Addiction & Health 11, no.2 (2019): 73-80. magiran.com/p2003086
نبی بنا زاده، عبدالرضا صباحی، حسن ضیاءالدینی، آرش جلالی، خلیل آبادی، محمد بنازاده ، (1398). 'بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با استرس ادراک شده و وابستگی به سیگار در دانشجویان'، مجله اعتیاد و سلامت، 11(2)، صص.73-80. magiran.com/p2003086
Nabi Banazadeh, Abdolreza Sabahi, Hasan Ziaadini, Arash Jalali Khalilabadi, Mohammad Banazadeh , (2019). 'The Relationship between Extrinsic and Intrinsic Religious Orientation with Perceived Stress and Cigarette Addiction among University Students', Addiction & Health, 11(2), pp.73-80. magiran.com/p2003086
نبی بنا زاده؛ عبدالرضا صباحی؛ حسن ضیاءالدینی؛ آرش جلالی؛ خلیل آبادی؛ محمد بنازاده . "بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با استرس ادراک شده و وابستگی به سیگار در دانشجویان". مجله اعتیاد و سلامت، 11 ،2 ، 1398، 73-80. magiran.com/p2003086
Nabi Banazadeh; Abdolreza Sabahi; Hasan Ziaadini; Arash Jalali Khalilabadi; Mohammad Banazadeh . "The Relationship between Extrinsic and Intrinsic Religious Orientation with Perceived Stress and Cigarette Addiction among University Students", Addiction & Health, 11, 2, 2019, 73-80. magiran.com/p2003086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال