ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا نخعی، سیاوش جوکار ، محمدرضا ذوالفقاری، فرزانه رستم زاده، یاسر معصومی اردکانی، مریم ایران پور، مژده نظری، (1398). تاثیر آموزش تمرین استقامتی بر اختلال عملکرد قلب ناشی از مصرف دود قلیان، مجله اعتیاد و سلامت، 11(2)، 100-109. magiran.com/p2003089
Mohammad Reza Nakhaee, Siyavash Joukar , Mohammad Reza Zolfaghari, Farzaneh Rostamzadeh, Yaser Masoumi, Ardakani, Maryam Iranpour, Mozhdeh Nazari, (2019). Effects of Endurance Exercise Training on Cardiac Dysfunction Induced by Waterpipe Tobacco Smoking, Addiction & Health, 11(2), 100-109. magiran.com/p2003089
محمدرضا نخعی، سیاوش جوکار ، محمدرضا ذوالفقاری، فرزانه رستم زاده، یاسر معصومی اردکانی، مریم ایران پور، مژده نظری، تاثیر آموزش تمرین استقامتی بر اختلال عملکرد قلب ناشی از مصرف دود قلیان. مجله اعتیاد و سلامت، 1398؛ 11(2): 100-109. magiran.com/p2003089
Mohammad Reza Nakhaee, Siyavash Joukar , Mohammad Reza Zolfaghari, Farzaneh Rostamzadeh, Yaser Masoumi, Ardakani, Maryam Iranpour, Mozhdeh Nazari, Effects of Endurance Exercise Training on Cardiac Dysfunction Induced by Waterpipe Tobacco Smoking, Addiction & Health, 2019; 11(2): 100-109. magiran.com/p2003089
محمدرضا نخعی، سیاوش جوکار ، محمدرضا ذوالفقاری، فرزانه رستم زاده، یاسر معصومی اردکانی، مریم ایران پور، مژده نظری، "تاثیر آموزش تمرین استقامتی بر اختلال عملکرد قلب ناشی از مصرف دود قلیان"، مجله اعتیاد و سلامت 11، شماره 2 (1398): 100-109. magiran.com/p2003089
Mohammad Reza Nakhaee, Siyavash Joukar , Mohammad Reza Zolfaghari, Farzaneh Rostamzadeh, Yaser Masoumi, Ardakani, Maryam Iranpour, Mozhdeh Nazari, "Effects of Endurance Exercise Training on Cardiac Dysfunction Induced by Waterpipe Tobacco Smoking", Addiction & Health 11, no.2 (2019): 100-109. magiran.com/p2003089
محمدرضا نخعی، سیاوش جوکار ، محمدرضا ذوالفقاری، فرزانه رستم زاده، یاسر معصومی اردکانی، مریم ایران پور، مژده نظری، (1398). 'تاثیر آموزش تمرین استقامتی بر اختلال عملکرد قلب ناشی از مصرف دود قلیان'، مجله اعتیاد و سلامت، 11(2)، صص.100-109. magiran.com/p2003089
Mohammad Reza Nakhaee, Siyavash Joukar , Mohammad Reza Zolfaghari, Farzaneh Rostamzadeh, Yaser Masoumi, Ardakani, Maryam Iranpour, Mozhdeh Nazari, (2019). 'Effects of Endurance Exercise Training on Cardiac Dysfunction Induced by Waterpipe Tobacco Smoking', Addiction & Health, 11(2), pp.100-109. magiran.com/p2003089
محمدرضا نخعی؛ سیاوش جوکار ؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ فرزانه رستم زاده؛ یاسر معصومی اردکانی؛ مریم ایران پور؛ مژده نظری. "تاثیر آموزش تمرین استقامتی بر اختلال عملکرد قلب ناشی از مصرف دود قلیان". مجله اعتیاد و سلامت، 11 ،2 ، 1398، 100-109. magiran.com/p2003089
Mohammad Reza Nakhaee; Siyavash Joukar ; Mohammad Reza Zolfaghari; Farzaneh Rostamzadeh; Yaser Masoumi; Ardakani; Maryam Iranpour; Mozhdeh Nazari. "Effects of Endurance Exercise Training on Cardiac Dysfunction Induced by Waterpipe Tobacco Smoking", Addiction & Health, 11, 2, 2019, 100-109. magiran.com/p2003089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال