ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه معارفوند، مارال مردانه جبه دار ، مازیار غیابی، ایوب محمدی، حسین رفیع منش، زهره مرشدی، میلاد عجمی، جاگدیش خوبچاندانی، سمانه حسین زاده، (1398). طراحی و ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه غربالگری اختلال قمار، مجله اعتیاد و سلامت، 11(2)، 110-119. magiran.com/p2003090
Masoomeh Maarefvand, Maral Mardaneh, Jobehdar , Maziyar Ghiabi, Hossein Rafimanesh, Ayoub Mohammadi, Zohreh Morshedi, Milad Ajami, Jagdish Khubchandani, Samaneh Hosseinzadeh, (2019). Designing and Evaluating the Validity and Reliability of the Persian Gambling Disorder Screening Questionnaire, Addiction & Health, 11(2), 110-119. magiran.com/p2003090
معصومه معارفوند، مارال مردانه جبه دار ، مازیار غیابی، ایوب محمدی، حسین رفیع منش، زهره مرشدی، میلاد عجمی، جاگدیش خوبچاندانی، سمانه حسین زاده، طراحی و ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه غربالگری اختلال قمار. مجله اعتیاد و سلامت، 1398؛ 11(2): 110-119. magiran.com/p2003090
Masoomeh Maarefvand, Maral Mardaneh, Jobehdar , Maziyar Ghiabi, Hossein Rafimanesh, Ayoub Mohammadi, Zohreh Morshedi, Milad Ajami, Jagdish Khubchandani, Samaneh Hosseinzadeh, Designing and Evaluating the Validity and Reliability of the Persian Gambling Disorder Screening Questionnaire, Addiction & Health, 2019; 11(2): 110-119. magiran.com/p2003090
معصومه معارفوند، مارال مردانه جبه دار ، مازیار غیابی، ایوب محمدی، حسین رفیع منش، زهره مرشدی، میلاد عجمی، جاگدیش خوبچاندانی، سمانه حسین زاده، "طراحی و ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه غربالگری اختلال قمار"، مجله اعتیاد و سلامت 11، شماره 2 (1398): 110-119. magiran.com/p2003090
Masoomeh Maarefvand, Maral Mardaneh, Jobehdar , Maziyar Ghiabi, Hossein Rafimanesh, Ayoub Mohammadi, Zohreh Morshedi, Milad Ajami, Jagdish Khubchandani, Samaneh Hosseinzadeh, "Designing and Evaluating the Validity and Reliability of the Persian Gambling Disorder Screening Questionnaire", Addiction & Health 11, no.2 (2019): 110-119. magiran.com/p2003090
معصومه معارفوند، مارال مردانه جبه دار ، مازیار غیابی، ایوب محمدی، حسین رفیع منش، زهره مرشدی، میلاد عجمی، جاگدیش خوبچاندانی، سمانه حسین زاده، (1398). 'طراحی و ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه غربالگری اختلال قمار'، مجله اعتیاد و سلامت، 11(2)، صص.110-119. magiran.com/p2003090
Masoomeh Maarefvand, Maral Mardaneh, Jobehdar , Maziyar Ghiabi, Hossein Rafimanesh, Ayoub Mohammadi, Zohreh Morshedi, Milad Ajami, Jagdish Khubchandani, Samaneh Hosseinzadeh, (2019). 'Designing and Evaluating the Validity and Reliability of the Persian Gambling Disorder Screening Questionnaire', Addiction & Health, 11(2), pp.110-119. magiran.com/p2003090
معصومه معارفوند؛ مارال مردانه جبه دار ؛ مازیار غیابی؛ ایوب محمدی؛ حسین رفیع منش؛ زهره مرشدی؛ میلاد عجمی؛ جاگدیش خوبچاندانی؛ سمانه حسین زاده. "طراحی و ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه غربالگری اختلال قمار". مجله اعتیاد و سلامت، 11 ،2 ، 1398، 110-119. magiran.com/p2003090
Masoomeh Maarefvand; Maral Mardaneh; Jobehdar ; Maziyar Ghiabi; Hossein Rafimanesh; Ayoub Mohammadi; Zohreh Morshedi; Milad Ajami; Jagdish Khubchandani; Samaneh Hosseinzadeh. "Designing and Evaluating the Validity and Reliability of the Persian Gambling Disorder Screening Questionnaire", Addiction & Health, 11, 2, 2019, 110-119. magiran.com/p2003090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال