ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی خردمند ، احد فاضلی، آزاده مظاهری میبدی، (1398). مقایسه تاثیرات درمان های نگهدارنده با متادون، بوپرنورفین و تنتور اپیوم بر عملکرد جنسی، مجله اعتیاد و سلامت، 11(2)، 120-128. magiran.com/p2003091
Ali Kheradmand , Ahad Fazeli, Azadeh Mazaheri, Meybodi, (2019). Comparing the Effects of Methadone, Buprenorphine, and Opium Tincture Maintenance Therapy on Sexual Function, Addiction & Health, 11(2), 120-128. magiran.com/p2003091
علی خردمند ، احد فاضلی، آزاده مظاهری میبدی، مقایسه تاثیرات درمان های نگهدارنده با متادون، بوپرنورفین و تنتور اپیوم بر عملکرد جنسی. مجله اعتیاد و سلامت، 1398؛ 11(2): 120-128. magiran.com/p2003091
Ali Kheradmand , Ahad Fazeli, Azadeh Mazaheri, Meybodi, Comparing the Effects of Methadone, Buprenorphine, and Opium Tincture Maintenance Therapy on Sexual Function, Addiction & Health, 2019; 11(2): 120-128. magiran.com/p2003091
علی خردمند ، احد فاضلی، آزاده مظاهری میبدی، "مقایسه تاثیرات درمان های نگهدارنده با متادون، بوپرنورفین و تنتور اپیوم بر عملکرد جنسی"، مجله اعتیاد و سلامت 11، شماره 2 (1398): 120-128. magiran.com/p2003091
Ali Kheradmand , Ahad Fazeli, Azadeh Mazaheri, Meybodi, "Comparing the Effects of Methadone, Buprenorphine, and Opium Tincture Maintenance Therapy on Sexual Function", Addiction & Health 11, no.2 (2019): 120-128. magiran.com/p2003091
علی خردمند ، احد فاضلی، آزاده مظاهری میبدی، (1398). 'مقایسه تاثیرات درمان های نگهدارنده با متادون، بوپرنورفین و تنتور اپیوم بر عملکرد جنسی'، مجله اعتیاد و سلامت، 11(2)، صص.120-128. magiran.com/p2003091
Ali Kheradmand , Ahad Fazeli, Azadeh Mazaheri, Meybodi, (2019). 'Comparing the Effects of Methadone, Buprenorphine, and Opium Tincture Maintenance Therapy on Sexual Function', Addiction & Health, 11(2), pp.120-128. magiran.com/p2003091
علی خردمند ؛ احد فاضلی؛ آزاده مظاهری میبدی. "مقایسه تاثیرات درمان های نگهدارنده با متادون، بوپرنورفین و تنتور اپیوم بر عملکرد جنسی". مجله اعتیاد و سلامت، 11 ،2 ، 1398، 120-128. magiran.com/p2003091
Ali Kheradmand ; Ahad Fazeli; Azadeh Mazaheri; Meybodi. "Comparing the Effects of Methadone, Buprenorphine, and Opium Tincture Maintenance Therapy on Sexual Function", Addiction & Health, 11, 2, 2019, 120-128. magiran.com/p2003091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال