ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد مندنی، علی بزرگی حسین آباد، محسن سعیدی، علیرضا باقری، حسن حیدری، (1398). ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11(1)، 87-102. magiran.com/p2003226
Farzad Mondani , Ali Bozorgi Hossein Abad, Mohsen Saeedi, Alireza Bagheri, Hassan Heidari, (2019). Evaluation of nitrogen uptake and use efficiency in wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under Kermanshah weather conditions, Agroecology journal, 11(1), 87-102. magiran.com/p2003226
فرزاد مندنی، علی بزرگی حسین آباد، محسن سعیدی، علیرضا باقری، حسن حیدری، ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه. نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1398؛ 11(1): 87-102. magiran.com/p2003226
Farzad Mondani , Ali Bozorgi Hossein Abad, Mohsen Saeedi, Alireza Bagheri, Hassan Heidari, Evaluation of nitrogen uptake and use efficiency in wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under Kermanshah weather conditions, Agroecology journal, 2019; 11(1): 87-102. magiran.com/p2003226
فرزاد مندنی، علی بزرگی حسین آباد، محسن سعیدی، علیرضا باقری، حسن حیدری، "ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 11، شماره 1 (1398): 87-102. magiran.com/p2003226
Farzad Mondani , Ali Bozorgi Hossein Abad, Mohsen Saeedi, Alireza Bagheri, Hassan Heidari, "Evaluation of nitrogen uptake and use efficiency in wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under Kermanshah weather conditions", Agroecology journal 11, no.1 (2019): 87-102. magiran.com/p2003226
فرزاد مندنی، علی بزرگی حسین آباد، محسن سعیدی، علیرضا باقری، حسن حیدری، (1398). 'ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11(1)، صص.87-102. magiran.com/p2003226
Farzad Mondani , Ali Bozorgi Hossein Abad, Mohsen Saeedi, Alireza Bagheri, Hassan Heidari, (2019). 'Evaluation of nitrogen uptake and use efficiency in wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under Kermanshah weather conditions', Agroecology journal, 11(1), pp.87-102. magiran.com/p2003226
فرزاد مندنی؛ علی بزرگی حسین آباد؛ محسن سعیدی؛ علیرضا باقری؛ حسن حیدری. "ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11 ،1 ، 1398، 87-102. magiran.com/p2003226
Farzad Mondani ; Ali Bozorgi Hossein Abad; Mohsen Saeedi; Alireza Bagheri; Hassan Heidari. "Evaluation of nitrogen uptake and use efficiency in wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under Kermanshah weather conditions", Agroecology journal, 11, 1, 2019, 87-102. magiran.com/p2003226
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال