ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله سلطان احمدی، احمد نظامی، محمد کافی، حمیدرضا خزاعی، (1398). ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل شده، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11(1)، 349-364. magiran.com/p2003243
A. Soltan Ahmadi, A. Nezami , M. Kafi, H. R. Khazae, (2019). Study on cold tolerance of tall fescue (Festuca arundinacea L.) ecotypes under field and controlled conditions, Agroecology journal, 11(1), 349-364. magiran.com/p2003243
عبدالله سلطان احمدی، احمد نظامی، محمد کافی، حمیدرضا خزاعی، ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل شده. نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1398؛ 11(1): 349-364. magiran.com/p2003243
A. Soltan Ahmadi, A. Nezami , M. Kafi, H. R. Khazae, Study on cold tolerance of tall fescue (Festuca arundinacea L.) ecotypes under field and controlled conditions, Agroecology journal, 2019; 11(1): 349-364. magiran.com/p2003243
عبدالله سلطان احمدی، احمد نظامی، محمد کافی، حمیدرضا خزاعی، "ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل شده"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 11، شماره 1 (1398): 349-364. magiran.com/p2003243
A. Soltan Ahmadi, A. Nezami , M. Kafi, H. R. Khazae, "Study on cold tolerance of tall fescue (Festuca arundinacea L.) ecotypes under field and controlled conditions", Agroecology journal 11, no.1 (2019): 349-364. magiran.com/p2003243
عبدالله سلطان احمدی، احمد نظامی، محمد کافی، حمیدرضا خزاعی، (1398). 'ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل شده'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11(1)، صص.349-364. magiran.com/p2003243
A. Soltan Ahmadi, A. Nezami , M. Kafi, H. R. Khazae, (2019). 'Study on cold tolerance of tall fescue (Festuca arundinacea L.) ecotypes under field and controlled conditions', Agroecology journal, 11(1), pp.349-364. magiran.com/p2003243
عبدالله سلطان احمدی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ حمیدرضا خزاعی. "ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل شده". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 11 ،1 ، 1398، 349-364. magiran.com/p2003243
A. Soltan Ahmadi; A. Nezami ; M. Kafi; H. R. Khazae. "Study on cold tolerance of tall fescue (Festuca arundinacea L.) ecotypes under field and controlled conditions", Agroecology journal, 11, 1, 2019, 349-364. magiran.com/p2003243
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال