ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه گل زاده ، مصطفی میرآبادی، (1398). تحلیلی بر وضعیت گردشگری ورزشی و عوامل موثر بر توسعه آن با تاکید بر بازی های بومی و محلی (نمونه موردی: شهرستان تبریز)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23(67)، 287-307. magiran.com/p2003276
malihe golzadeh, mostafa mirabadi, (2019). An Analysis of the Sport Tourism Status and Its Effective Factors on its Development with Emphasis on Indigenous and Local Games (Case Study: Tabriz), Journal of Geography and Planning, 23(67), 287-307. magiran.com/p2003276
ملیحه گل زاده ، مصطفی میرآبادی، تحلیلی بر وضعیت گردشگری ورزشی و عوامل موثر بر توسعه آن با تاکید بر بازی های بومی و محلی (نمونه موردی: شهرستان تبریز). نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 1398؛ 23(67): 287-307. magiran.com/p2003276
malihe golzadeh, mostafa mirabadi, An Analysis of the Sport Tourism Status and Its Effective Factors on its Development with Emphasis on Indigenous and Local Games (Case Study: Tabriz), Journal of Geography and Planning, 2019; 23(67): 287-307. magiran.com/p2003276
ملیحه گل زاده ، مصطفی میرآبادی، "تحلیلی بر وضعیت گردشگری ورزشی و عوامل موثر بر توسعه آن با تاکید بر بازی های بومی و محلی (نمونه موردی: شهرستان تبریز)"، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 23، شماره 67 (1398): 287-307. magiran.com/p2003276
malihe golzadeh, mostafa mirabadi, "An Analysis of the Sport Tourism Status and Its Effective Factors on its Development with Emphasis on Indigenous and Local Games (Case Study: Tabriz)", Journal of Geography and Planning 23, no.67 (2019): 287-307. magiran.com/p2003276
ملیحه گل زاده ، مصطفی میرآبادی، (1398). 'تحلیلی بر وضعیت گردشگری ورزشی و عوامل موثر بر توسعه آن با تاکید بر بازی های بومی و محلی (نمونه موردی: شهرستان تبریز)'، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23(67)، صص.287-307. magiran.com/p2003276
malihe golzadeh, mostafa mirabadi, (2019). 'An Analysis of the Sport Tourism Status and Its Effective Factors on its Development with Emphasis on Indigenous and Local Games (Case Study: Tabriz)', Journal of Geography and Planning, 23(67), pp.287-307. magiran.com/p2003276
ملیحه گل زاده ؛ مصطفی میرآبادی. "تحلیلی بر وضعیت گردشگری ورزشی و عوامل موثر بر توسعه آن با تاکید بر بازی های بومی و محلی (نمونه موردی: شهرستان تبریز)". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23 ،67 ، 1398، 287-307. magiran.com/p2003276
malihe golzadeh; mostafa mirabadi. "An Analysis of the Sport Tourism Status and Its Effective Factors on its Development with Emphasis on Indigenous and Local Games (Case Study: Tabriz)", Journal of Geography and Planning, 23, 67, 2019, 287-307. magiran.com/p2003276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال