ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر دهبان، علی نجاتی کلاته، محمد رضایی، محمود میرزایی، (1398). تخمین و مدل سازی سه بعدی ضخامت رسوبات روی پی سنگ به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربن با استفاده از داده های ژئوفیزیکی منطقه جنوبی هلند، مجله پژوهش نفت، 29(105)، 125-135. magiran.com/p2003309
yaser dehban, Ali Nejati Kalateh, mohammad Rezaie, Mahmoud Mirzaei, (2019). Three-Dimensional Estimation and Modeling of Sediment Thickness on Basement to Explore Hydrocarbon Reserves Using Geophysical Data, Case Study: South of Netherlands, Petroleum Research, 29(105), 125-135. magiran.com/p2003309
یاسر دهبان، علی نجاتی کلاته، محمد رضایی، محمود میرزایی، تخمین و مدل سازی سه بعدی ضخامت رسوبات روی پی سنگ به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربن با استفاده از داده های ژئوفیزیکی منطقه جنوبی هلند. مجله پژوهش نفت، 1398؛ 29(105): 125-135. magiran.com/p2003309
yaser dehban, Ali Nejati Kalateh, mohammad Rezaie, Mahmoud Mirzaei, Three-Dimensional Estimation and Modeling of Sediment Thickness on Basement to Explore Hydrocarbon Reserves Using Geophysical Data, Case Study: South of Netherlands, Petroleum Research, 2019; 29(105): 125-135. magiran.com/p2003309
یاسر دهبان، علی نجاتی کلاته، محمد رضایی، محمود میرزایی، "تخمین و مدل سازی سه بعدی ضخامت رسوبات روی پی سنگ به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربن با استفاده از داده های ژئوفیزیکی منطقه جنوبی هلند"، مجله پژوهش نفت 29، شماره 105 (1398): 125-135. magiran.com/p2003309
yaser dehban, Ali Nejati Kalateh, mohammad Rezaie, Mahmoud Mirzaei, "Three-Dimensional Estimation and Modeling of Sediment Thickness on Basement to Explore Hydrocarbon Reserves Using Geophysical Data, Case Study: South of Netherlands", Petroleum Research 29, no.105 (2019): 125-135. magiran.com/p2003309
یاسر دهبان، علی نجاتی کلاته، محمد رضایی، محمود میرزایی، (1398). 'تخمین و مدل سازی سه بعدی ضخامت رسوبات روی پی سنگ به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربن با استفاده از داده های ژئوفیزیکی منطقه جنوبی هلند'، مجله پژوهش نفت، 29(105)، صص.125-135. magiran.com/p2003309
yaser dehban, Ali Nejati Kalateh, mohammad Rezaie, Mahmoud Mirzaei, (2019). 'Three-Dimensional Estimation and Modeling of Sediment Thickness on Basement to Explore Hydrocarbon Reserves Using Geophysical Data, Case Study: South of Netherlands', Petroleum Research, 29(105), pp.125-135. magiran.com/p2003309
یاسر دهبان؛ علی نجاتی کلاته؛ محمد رضایی؛ محمود میرزایی. "تخمین و مدل سازی سه بعدی ضخامت رسوبات روی پی سنگ به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربن با استفاده از داده های ژئوفیزیکی منطقه جنوبی هلند". مجله پژوهش نفت، 29 ،105 ، 1398، 125-135. magiran.com/p2003309
yaser dehban; Ali Nejati Kalateh; mohammad Rezaie; Mahmoud Mirzaei. "Three-Dimensional Estimation and Modeling of Sediment Thickness on Basement to Explore Hydrocarbon Reserves Using Geophysical Data, Case Study: South of Netherlands", Petroleum Research, 29, 105, 2019, 125-135. magiran.com/p2003309
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال