ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام بهنیایی، الهام امین زاده، (1398). الزامات حقوقی امنیت انرژی با تاکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 9(30)، 157-173. magiran.com/p2003582
Behnam Behniai , Elham Amin Zade, (2019). Legal Requirements for Energy Security with Emphasis on Environmental Hazards in the Oil and Gas Industry, Journal Strategic Studies of Public Policy, 9(30), 157-173. magiran.com/p2003582
بهنام بهنیایی، الهام امین زاده، الزامات حقوقی امنیت انرژی با تاکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 1398؛ 9(30): 157-173. magiran.com/p2003582
Behnam Behniai , Elham Amin Zade, Legal Requirements for Energy Security with Emphasis on Environmental Hazards in the Oil and Gas Industry, Journal Strategic Studies of Public Policy, 2019; 9(30): 157-173. magiran.com/p2003582
بهنام بهنیایی، الهام امین زاده، "الزامات حقوقی امنیت انرژی با تاکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 9، شماره 30 (1398): 157-173. magiran.com/p2003582
Behnam Behniai , Elham Amin Zade, "Legal Requirements for Energy Security with Emphasis on Environmental Hazards in the Oil and Gas Industry", Journal Strategic Studies of Public Policy 9, no.30 (2019): 157-173. magiran.com/p2003582
بهنام بهنیایی، الهام امین زاده، (1398). 'الزامات حقوقی امنیت انرژی با تاکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز'، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 9(30)، صص.157-173. magiran.com/p2003582
Behnam Behniai , Elham Amin Zade, (2019). 'Legal Requirements for Energy Security with Emphasis on Environmental Hazards in the Oil and Gas Industry', Journal Strategic Studies of Public Policy, 9(30), pp.157-173. magiran.com/p2003582
بهنام بهنیایی؛ الهام امین زاده. "الزامات حقوقی امنیت انرژی با تاکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز". فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 9 ،30 ، 1398، 157-173. magiran.com/p2003582
Behnam Behniai ; Elham Amin Zade. "Legal Requirements for Energy Security with Emphasis on Environmental Hazards in the Oil and Gas Industry", Journal Strategic Studies of Public Policy, 9, 30, 2019, 157-173. magiran.com/p2003582
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال