ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مونسی سرخه، سارا حسین زاده قشلاقی، (1398). "تحلیل کیفی بصری دو پرده روایی عصر قاجار، مجله جلوه هنر، 11(1)، 97-108. magiran.com/p2003622
M. Mounesi Sorkheh , S. Hosseinzadeh Gheshlaghi Hosseinzadeh Gheshlaghi, (2019). An Analysis of the Visual Qualities of Two Narrative Curtains of Qajar Era (With an Emphasis on Similarities & Differences), Journal of Jelve-y Honar, 11(1), 97-108. magiran.com/p2003622
مریم مونسی سرخه، سارا حسین زاده قشلاقی، "تحلیل کیفی بصری دو پرده روایی عصر قاجار. مجله جلوه هنر، 1398؛ 11(1): 97-108. magiran.com/p2003622
M. Mounesi Sorkheh , S. Hosseinzadeh Gheshlaghi Hosseinzadeh Gheshlaghi, An Analysis of the Visual Qualities of Two Narrative Curtains of Qajar Era (With an Emphasis on Similarities & Differences), Journal of Jelve-y Honar, 2019; 11(1): 97-108. magiran.com/p2003622
مریم مونسی سرخه، سارا حسین زاده قشلاقی، ""تحلیل کیفی بصری دو پرده روایی عصر قاجار"، مجله جلوه هنر 11، شماره 1 (1398): 97-108. magiran.com/p2003622
M. Mounesi Sorkheh , S. Hosseinzadeh Gheshlaghi Hosseinzadeh Gheshlaghi, "An Analysis of the Visual Qualities of Two Narrative Curtains of Qajar Era (With an Emphasis on Similarities & Differences)", Journal of Jelve-y Honar 11, no.1 (2019): 97-108. magiran.com/p2003622
مریم مونسی سرخه، سارا حسین زاده قشلاقی، (1398). '"تحلیل کیفی بصری دو پرده روایی عصر قاجار'، مجله جلوه هنر، 11(1)، صص.97-108. magiran.com/p2003622
M. Mounesi Sorkheh , S. Hosseinzadeh Gheshlaghi Hosseinzadeh Gheshlaghi, (2019). 'An Analysis of the Visual Qualities of Two Narrative Curtains of Qajar Era (With an Emphasis on Similarities & Differences)', Journal of Jelve-y Honar, 11(1), pp.97-108. magiran.com/p2003622
مریم مونسی سرخه؛ سارا حسین زاده قشلاقی. ""تحلیل کیفی بصری دو پرده روایی عصر قاجار". مجله جلوه هنر، 11 ،1 ، 1398، 97-108. magiran.com/p2003622
M. Mounesi Sorkheh ; S. Hosseinzadeh Gheshlaghi Hosseinzadeh Gheshlaghi. "An Analysis of the Visual Qualities of Two Narrative Curtains of Qajar Era (With an Emphasis on Similarities & Differences)", Journal of Jelve-y Honar, 11, 1, 2019, 97-108. magiran.com/p2003622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال