ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلام رضا منشئی، شهرزاد حاجی محمد کاظمی، امیر قمرانی، (1398). اثربخشی درمان مبتنی برمدل ارتقاء کیفیت زندگی بر فاجعه انگاری درد زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژیا، فصلنامه بیهوشی و درد، 10(2)، 42-54. magiran.com/p2003664
Gholamreza Manshaee, Shahrzad Haji Mohammad Kazemi, Amir Ghamarani, (2019). The Effectiveness of Therapy Based on Quality of Life Promotion Model on Pain Catastrophizing in Female Patients with Fibromyalgia Haji, Journal of Anesthesiology and Pain, 10(2), 42-54. magiran.com/p2003664
غلام رضا منشئی، شهرزاد حاجی محمد کاظمی، امیر قمرانی، اثربخشی درمان مبتنی برمدل ارتقاء کیفیت زندگی بر فاجعه انگاری درد زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژیا. فصلنامه بیهوشی و درد، 1398؛ 10(2): 42-54. magiran.com/p2003664
Gholamreza Manshaee, Shahrzad Haji Mohammad Kazemi, Amir Ghamarani, The Effectiveness of Therapy Based on Quality of Life Promotion Model on Pain Catastrophizing in Female Patients with Fibromyalgia Haji, Journal of Anesthesiology and Pain, 2019; 10(2): 42-54. magiran.com/p2003664
غلام رضا منشئی، شهرزاد حاجی محمد کاظمی، امیر قمرانی، "اثربخشی درمان مبتنی برمدل ارتقاء کیفیت زندگی بر فاجعه انگاری درد زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژیا"، فصلنامه بیهوشی و درد 10، شماره 2 (1398): 42-54. magiran.com/p2003664
Gholamreza Manshaee, Shahrzad Haji Mohammad Kazemi, Amir Ghamarani, "The Effectiveness of Therapy Based on Quality of Life Promotion Model on Pain Catastrophizing in Female Patients with Fibromyalgia Haji", Journal of Anesthesiology and Pain 10, no.2 (2019): 42-54. magiran.com/p2003664
غلام رضا منشئی، شهرزاد حاجی محمد کاظمی، امیر قمرانی، (1398). 'اثربخشی درمان مبتنی برمدل ارتقاء کیفیت زندگی بر فاجعه انگاری درد زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژیا'، فصلنامه بیهوشی و درد، 10(2)، صص.42-54. magiran.com/p2003664
Gholamreza Manshaee, Shahrzad Haji Mohammad Kazemi, Amir Ghamarani, (2019). 'The Effectiveness of Therapy Based on Quality of Life Promotion Model on Pain Catastrophizing in Female Patients with Fibromyalgia Haji', Journal of Anesthesiology and Pain, 10(2), pp.42-54. magiran.com/p2003664
غلام رضا منشئی؛ شهرزاد حاجی محمد کاظمی؛ امیر قمرانی. "اثربخشی درمان مبتنی برمدل ارتقاء کیفیت زندگی بر فاجعه انگاری درد زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژیا". فصلنامه بیهوشی و درد، 10 ،2 ، 1398، 42-54. magiran.com/p2003664
Gholamreza Manshaee; Shahrzad Haji Mohammad Kazemi; Amir Ghamarani. "The Effectiveness of Therapy Based on Quality of Life Promotion Model on Pain Catastrophizing in Female Patients with Fibromyalgia Haji", Journal of Anesthesiology and Pain, 10, 2, 2019, 42-54. magiran.com/p2003664
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال