ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش موسوی، محمد امین برادران نیکو، (1398). نقد و بررسی کتاب در جست وجوی روش، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 66، 75-99. magiran.com/p2003704
Arash Mousavi , Mohammad Amin Baradaran Nikou, (2019). A Critical Review of “After Method”, Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 66, 75-99. magiran.com/p2003704
آرش موسوی، محمد امین برادران نیکو، نقد و بررسی کتاب در جست وجوی روش. پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 1398؛ 66: 75-99. magiran.com/p2003704
Arash Mousavi , Mohammad Amin Baradaran Nikou, A Critical Review of “After Method”, Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 2019; 66: 75-99. magiran.com/p2003704
آرش موسوی، محمد امین برادران نیکو، "نقد و بررسی کتاب در جست وجوی روش"، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ،66 (1398): 75-99. magiran.com/p2003704
Arash Mousavi , Mohammad Amin Baradaran Nikou, "A Critical Review of “After Method”", Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences no. 66 (2019): 75-99. magiran.com/p2003704
آرش موسوی، محمد امین برادران نیکو، (1398). 'نقد و بررسی کتاب در جست وجوی روش'، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 66، صص.75-99. magiran.com/p2003704
Arash Mousavi , Mohammad Amin Baradaran Nikou, (2019). 'A Critical Review of “After Method”', Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 66, pp.75-99. magiran.com/p2003704
آرش موسوی؛ محمد امین برادران نیکو. "نقد و بررسی کتاب در جست وجوی روش". پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 66 ، 1398، 75-99. magiran.com/p2003704
Arash Mousavi ; Mohammad Amin Baradaran Nikou. "A Critical Review of “After Method”", Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 66, 2019, 75-99. magiran.com/p2003704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال