ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرمین قانع کنفی ، (1398). روش جهت شبه نرمال: روشی موثر برای یافتن مرز پارتو در مسائل بهینه سازی چندهدفه، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 12(3)، 379-404. magiran.com/p2003768
Armin Ghane Kanafi , (2019). The Quasi-Normal Direction (QND) Method: An Efficient Method for Finding the Pareto Frontier in Multi-Objective Optimization Problems, Iranian Journal of Management Studies, 12(3), 379-404. magiran.com/p2003768
آرمین قانع کنفی ، روش جهت شبه نرمال: روشی موثر برای یافتن مرز پارتو در مسائل بهینه سازی چندهدفه. مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 1398؛ 12(3): 379-404. magiran.com/p2003768
Armin Ghane Kanafi , The Quasi-Normal Direction (QND) Method: An Efficient Method for Finding the Pareto Frontier in Multi-Objective Optimization Problems, Iranian Journal of Management Studies, 2019; 12(3): 379-404. magiran.com/p2003768
آرمین قانع کنفی ، "روش جهت شبه نرمال: روشی موثر برای یافتن مرز پارتو در مسائل بهینه سازی چندهدفه"، مجله ایرانی مطالعات مدیریت 12، شماره 3 (1398): 379-404. magiran.com/p2003768
Armin Ghane Kanafi , "The Quasi-Normal Direction (QND) Method: An Efficient Method for Finding the Pareto Frontier in Multi-Objective Optimization Problems", Iranian Journal of Management Studies 12, no.3 (2019): 379-404. magiran.com/p2003768
آرمین قانع کنفی ، (1398). 'روش جهت شبه نرمال: روشی موثر برای یافتن مرز پارتو در مسائل بهینه سازی چندهدفه'، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 12(3)، صص.379-404. magiran.com/p2003768
Armin Ghane Kanafi , (2019). 'The Quasi-Normal Direction (QND) Method: An Efficient Method for Finding the Pareto Frontier in Multi-Objective Optimization Problems', Iranian Journal of Management Studies, 12(3), pp.379-404. magiran.com/p2003768
آرمین قانع کنفی . "روش جهت شبه نرمال: روشی موثر برای یافتن مرز پارتو در مسائل بهینه سازی چندهدفه". مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 12 ،3 ، 1398، 379-404. magiran.com/p2003768
Armin Ghane Kanafi . "The Quasi-Normal Direction (QND) Method: An Efficient Method for Finding the Pareto Frontier in Multi-Objective Optimization Problems", Iranian Journal of Management Studies, 12, 3, 2019, 379-404. magiran.com/p2003768
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال